Almere Algemeen

Feiten en cijfers over Almere

Almere in Cijfers, Veiligheidsmonitor en de Sociale Atlas

Almere in Cijfers

Op de website Almere.incijfers.nl staan alle cijfers van zeer veel onderwerpen overzichtelijk op één website. Verschillende onderwerpen zijn ook op stadsdeel- en buurtniveau, bijvoorbeeld werk en inkomen, duurzaamheid en wonen. De Almeerse data op deze website zijn vergelijkbaar met data op verschillende niveaus, zoals arbeidsmarktregio, COROP-gebied, regio Jeugdzorg, regio Woningmarkt, Nederland, grote gemeenten (meer dan 200.000 inwoners) of Flevoland. Dus altijd meer willen weten over de bevolking, wonen, onderwijs, werk en inkomen, economie, sociale zekerheid, zorg en gezondheid, openbare orde en veiligheid, bestuur, financiën, duurzaamheid en corona? Neem dan een kijkje op Almere in cijfers.

Veiligheidsmonitor Almere

De Veiligheidsmonitor is een groot bewonersonderzoek waarvoor in het najaar van 2021 gegevens zijn verzameld over veiligheidsbeleving, leefbaarheid in de buurt en ondervonden criminaliteit en overlast. In totaal hebben 8230 inwoners van Almere meegedaan aan het onderzoek.
De scores worden per wijk getoond in een wiel, met daarin zeven hoofdthema’s. De kleuren laten zien hoe een wijk afwijkt van het Almeers gemiddelde. Na doorklikken zijn verschillende indicatoren in tabel- en/of grafiekvorm te zien. Ook worden per indicator de wijken van Almere in een ranglijst getoond. Daarnaast kan er doorgeklikt worden voor nog veel meer achtergrondinformatie en vergelijkingsmogelijkheden, zoals in de vorm van geografische kaartjes. De gegevens zijn ook beschikbaar in een uitgebreid tabellenboek.

De Sociale Atlas van Almere 

De Sociale Atlas heeft nu plaatsgemaakt voor Almere in Cijfers. De laatste versie van de atlas dateert uit 2018 en is nog digitaal verkrijgbaar in Excelformaat. De Excelversie wordt per hoofdstuk aangeboden en bevat alleen tabellen. 


De Almeerse bevolking is in 2021 met 3.091 inwoners gegroeid, dit is een groei van 1,44%. Vorig jaar was de groei 1,35%. In 2021 zijn 2.611 kinderen geboren, dit zijn er 134 meer dan in 2020. Er stierven 138 meer mensen in 2021 dan in 2020; in totaal 1.223 in 2021. Het overzicht van alle cijfers is te vinden in de factsheet.

De Almeerse bevolking is in 2020 met 2.867 inwoners gegroeid, dit is 1,35%. Vorig jaar was de groei 1,9%. In 2020 zijn 2.477 kinderen geboren, dit zijn er 60 minder dan in 2019. Er stierven 62 meer mensen in 2020 dan in 2019; in totaal 1.085 in 2020. Het overzicht van alle cijfers is te vinden in de factsheet.

De Almeerse bevolking is in 2019 met 1,9% gegroeid. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 3.946 inwoners. In 2019 zijn 2.537 kinderen geboren. De stijging, die na 2017 is ingezet, houdt aan. 

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een in 2019 gehouden enquête onder woningeigenaren in de Regenboogbuurt naar hun mening over het behouden dan wel loslaten van de oorspronkelijke kleuren van de huizen in de buurt. 
De meeste respondenten (69%) zijn het over eens dat de gemeente er op moet toezien dat de huizen in de Regenboogbuurt in de oorspronkelijke kleur blijven. Over de wijze waarop en de mate waarin kleurbehoud vorm moet krijgen zijn de meningen duidelijk verdeeld: het aandeel respondenten dat vindt dat woningeigenaren de vrijheid moeten hebben de kleur van hun huis op onderdelen aan te passen is vrijwel gelijk aan het aandeel dat dit juist niet vindt.
Een meerderheid van de respondenten vindt dat op muren, vlakken en panelen de oorspronkelijke kleur behouden moet worden en waar nodig teruggebracht naar de oorspronkelijke kleur. Ten aanzien van kleurbehoud van elementen als daklijsten, afdakjes en balkons is er sprake van een kleine meerderheid van voorstanders. Als het gaat om deuren en kozijnen zijn er evenveel voor- als tegenstanders.

Een vrolijk uiteinde!

Bewonersonderzoek vuurwerk(overlast) Almere 2019

De uitkomsten van het rapport in een oogopslag: de infographic.

Iets minder dan één op de drie Almeerders steekt zelf vuurwerk af. De meeste Almeerders houden wel van vuurwerk, maar de meningen over het verbieden van het zelf afsteken van vuurwerk lopen erg uiteen. Zo vindt een ruime meerderheid vuurwerk leuk en ervaart weinig of geen overlast, maar één op de drie Almeerders ervaart veel overlast.

Meer dan de helft van de Almeerders is vóór een uitbreiding van locaties waar een vuurwerkverbod geldt en vóór een algeheel vuurwerkverbod in combinatie met een centrale vuurwerkshow. Tezelfdertijd is bijna de helft van de Almeerders hier tégen. Het draagvlak voor een algeheel vuurwerkverbod is gering: negen op de tien Almeerders zijn hier tegen.

Wel blijkt dat een groot deel van de vuurwerkliefhebbers ook vindt dat excessen en illegaal knalvuurwerk aangepakt moet worden. Ook vuurwerkliefhebbers ervaren overlast, vooral op momenten dat er niet afgestoken mag worden.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Almere, samen met onderzoeks- en adviesbureau Significant. Het onderzoek had als doel twee vragen te beantwoorden:

  1. Waarom zijn er relatief veel woninginbraken in Almere vergeleken met de rest van Nederland?
  2. Wat is de effectiviteit van de verschillende preventiemiddelen binnen de gemeente?

De kans op een (poging tot) woninginbraak in Almere ligt een half procentpunt hoger dan landelijk. De helft van dit verschil kan verklaard worden door verschillen in kenmerken van Almere in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Deze kenmerken hebben bijvoorbeeld te maken met de samenstelling van de bevolking en met de inrichting van de openbare ruimte.
Dit onderzoek laat verder zien dat alle preventiemiddelen die Almere inzet op adresniveau een positief effect hebben.

Straatintimidatie is een fenomeen dat ook voorkomt in Almere. De meeste straatintimidatie komt voor op plaatsen waar veel mensen samenkomen of waar het druk is. Straatintimidatie komt het meest voor in Almere Stad Centrum, de centra van de andere stadsdelen en de stations.
Een op de vier Almeerders geeft aan hier mee te maken te hebben gehad. Nagestaard worden en nageroepen worden met opmerkingen of beledigingen zijn de meest voorkomende vormen. 
Het zijn voornamelijk jonge meisjes en vrouwen die met straatintimidatie te maken krijgen. De ernstige vormen van straatintimidatie worden als bedreigend ervaren, de mindere vormen vinden de respondenten vervelend. Respondenten die straatintimidatie hebben meegemaakt voelen zich onveiliger (driekwart voelt zich wel eens onveilig) dan respondenten die dit niet hebben meegemaakt (een derde voelt zich wel eens onveilig).
Zes op de tien respondenten die straatintimidatie heeft meegemaakt, past het gedrag aan. De dader is meestal een jongen/man of een groep jongens/mannen.
Dertien procent van de mensen die wel eens te maken heeft gehad met straatintimidatie heeft hiervan aangifte gedaan of dit gemeld.
Door straatverlichting, zicht op de omgeving, aanwezigheid van camera’s en nabijheid van toezichthouders voelen de respondenten zich veiliger. Volgens hen kan straatintimidatie het beste worden aangepakt door meer toezicht en de daders strenger te straffen. 

De Almeerse bevolking is in 2018 met 1,9% gegroeid. Dat is de sterkste groei sinds 2011. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 3.867 inwoners. Na jaren van daling is het geboortecijfer gestegen en is hoger dan het geboortecijfer in 2013: er zijn in 2018 2.344 kinderen geboren. 

De Almeerse bevolking is in 2017 met 1,5% gegroeid. Dit is de sterkste groei sinds 2011. In totaal is de bevolking met 3.111 inwoners toegenomen. De groei in 2017 is veroorzaakt door een positief geboortesaldo en een positief migratiesaldo. In de Ontwikkeling bevolking Almere 2017 vindt u meer cijfers, grafieken en prognoses.

De Staat van Almere 2017 is tot stand gekomen via het op een rij zetten van eigen onderzoeken en documenten. Dit betrof beleidsdocumenten en onderzoeksmateriaal van diensten, (vak)afdelingen en uit lopende programma’s.

Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in het beeld dat inwoners van Nederland en van Almere (van 18 jaar en ouder) anno 2017 van Almere hebben. Ook was de vraag in hoeverre dit beeld is veranderd ten opzichte van de vorige meting in 2015. Deze landelijke meting is inmiddels de vijfde meting op rij.

Dit document beschrijft de uitkomsten van de tweemeting van de Integrale wijkaanpak De Wierden. De integrale wijkaanpak is een intensieve samenwerking tussen de gemeente en diverse partners zoals woningcorporaties, politie, welzijnsorganisatie De Schoor en de Zorggroep.
Vanaf 2008 voeren verschillende partners in deze wijk in Almere een actieprogramma uit waarin maatregelen voor de verbetering en samenhang in de wijk zijn opgenomen.

In 2016 was het 40 jaar geleden dat de eerste bewoners zich vestigden in Almere Haven. En in 2016 was het jaar dat Almere de 200.000ste inwoner mocht verwelkomen. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 2618 inwoners. In de Ontwikkeling bevolking Almere 2016 aandacht voor de herkomst van de vestigers en waar oud-Almeerders naartoe vertrekken?