Direct naar paginainhoud

Almere Algemeen

Feiten en cijfers over Almere

Almere in Cijfers, Veiligheidsmonitor/Wijkpeiling en de Sociale Atlas

Almere in Cijfers

Op de website Almere.incijfers.nl staan alle cijfers van zeer veel onderwerpen overzichtelijk op één website. Verschillende onderwerpen zijn ook op stadsdeel- en buurtniveau, bijvoorbeeld werk en inkomen, duurzaamheid en wonen. De Almeerse data op deze website zijn vergelijkbaar met data op verschillende niveaus, zoals arbeidsmarktregio, COROP-gebied, regio Jeugdzorg, regio Woningmarkt, Nederland, grote gemeenten (meer dan 200.000 inwoners) of Flevoland. Dus altijd meer willen weten over de bevolking, wonen, onderwijs, werk en inkomen, economie, sociale zekerheid, zorg en gezondheid, openbare orde en veiligheid, bestuur, financiën, duurzaamheid en corona? Neem dan een kijkje op Almere in cijfers.

Veiligheidsmonitor/Wijkpeiling Almere

De Veiligheidsmonitor is een groot bewonersonderzoek waarvoor in de zomer en najaar van 2023 gegevens zijn verzameld over veiligheidsbeleving, leefbaarheid in de buurt en ondervonden criminaliteit en overlast. In 2023 hebben in totaal 10.221 inwoners van Almere meegedaan aan het onderzoek.
De scores worden per wijk getoond in een wiel, met daarin zeven hoofdthema’s. De kleuren laten zien hoe een wijk afwijkt van het Almeers gemiddelde. Na doorklikken zijn verschillende indicatoren in tabel- en/of grafiekvorm te zien. Ook worden per indicator de wijken van Almere in een ranglijst getoond. Daarnaast kan er doorgeklikt worden voor nog veel meer achtergrondinformatie en vergelijkingsmogelijkheden, zoals in de vorm van geografische kaartjes. De gegevens zijn ook beschikbaar in een uitgebreid tabellenboek. Een samenvatting van de belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek zijn te lezen in een factsheet.

De Sociale Atlas van Almere 

De Sociale Atlas heeft nu plaatsgemaakt voor Almere in Cijfers. De laatste versie van de atlas dateert uit 2018 en is nog digitaal verkrijgbaar in Excelformaat. De Excelversie wordt per hoofdstuk aangeboden en bevat alleen tabellen. 

Eerdere jaargangen zijn als pdf-bestand beschikbaar. Deze bestanden voldoen helaas niet aan de huidige toegankelijkheidseisen. Mocht u problemen hebben met het lezen van een van deze bestanden, neem dan contact met ons op.


 

Straatintimidatie 2024

Herhalingsonderzoek

In 2019 heeft Onderzoek & Statistiek onderzoek gedaan naar de aard en omvang van straatintimidatie in Almere. Dit onderzoek is een herhaling van dat onderzoek. Het zijn voornamelijk meisjes en jonge vrouwen die met straatintimidatie te maken krijgen. Ook de respondenten die behoren tot de LHBTIQA+-community worden vaker lastig gevallen dan de respondenten die aangeven niet tot deze community te behoren. Nagestaard worden en nageroepen worden met opmerkingen of beledigingen zijn de meest voorkomende vormen. De meeste straatintimidatie komt voor op plaatsen waar veel mensen samenkomen of waar het druk is, zoals een winkelgebied of het openbaar vervoer. Straatintimidatie komt het meest voor in het centrum van Almere Stad, station Almere Centrum, het Busplein en bushaltes door de stad. 

Op 10 november 2022 heeft de gemeenteraad een motie over de introductie van doneerringen in Almere aangenomen (Motie RG-317/2022). Daarbij is het college opgedragen “doneerringen (of een vergelijkbare oplossing met hetzelfde doel) te introduceren in Almere, te beginnen in de centrumgebieden”. Volgend op deze motie is een pilot gestart om te zien of doneerringen het gewenste effect hebben. Voor deze pilot zijn op zes locaties in Centrum Almere Haven en tien locaties in Centrum Almere Stad doneerringen in de vorm van rekken aan de zijkant van een prullenbak bevestigd. Op deze prullenbakken is ook een sticker geplakt met meer uitleg over het doel van de aan de bak bevestigde doneerringen. Het effect van de doneerringen is onderzocht met een combinatie van observatie van de prullenbakken met doneerringen en het houden van een kort straatinterview met passanten en (indien aanwezig) mensen die een blikje of flesje in de doneerringen plaatsten.

In december 2022 heeft O&S het overzicht Almere Poort in beeld gemaakt. In dit overzicht werd in beeld gebracht in hoeverre Almere Poort en de wijken in dit stadsdeel afweken of gepositioneerd waren ten opzichte van andere stadsdelen en wijken in Almere. Een van de aanbevelingen uit deze rapportage was dat het bestaande beeld lijkt te wijzen op “hotspots” die verdwijnen in de gemiddelden van een stadsdeel of wijk. Gerichter kwantitatief onderzoek zou deze hotspots en huishoudens die klem zitten beter in kaart kunnen brengen.
Als vervolg op het eerder gemaakte overzicht is het team Onderzoek & Statistiek benaderd om te helpen met het verzamelen en presenteren van de beschikbare data over (delen van) Europakwartier West. Een van de leidende vragen daarbij is of er binnen Europakwartier West verschillen zijn te zien tussen delen van wijken. 

Almere Poort is een stadsdeel dat nog volop in ontwikkeling is. Er wordt nu nog veel gebouwd in Duin, Olympiakwartier Oost en Europakwartier Oost. Daarna is de woonwijk Europakwartier Noord aan de beurt om te worden ontwikkeld. Uiteindelijk leidt dit tot een stadsdeel met naar verwachting ongeveer 34.000 inwoners in 2035.
Aan de snelle groei van Almere Poort zijn ook mogelijke nadelen verbonden. Bewoners klagen over het gebrek aan verschillende voorzieningen. Wijkprofessionals benoemen het ontbreken van (informele) sociale netwerken als probleempunt.

Almere Poort is bekeken en vergeleken met overige stadsdelen op zeven thema’s. Hiervoor is gebruik gemaakt van bestaande data en onderzoeken. In deze rapportage worden per thema de beschikbare en relevante gegevens getoond in een grafiek, met per grafiek een korte beschrijving en uitleg. Waar mogelijk worden de data uitgesplitst naar wijkniveau. Elk thema wordt voorafgegaan door een korte samenvatting en een overzicht van de belangrijkste bevindingen.

In Almere loopt een pilot gericht op deelmobiliteit waar aanbieders van deelfietsen, deelscooters  en deelauto’s bij betrokken zijn. Het team Mobiliteit van de gemeente Almere wil aan het eind van de pilot conclusies kunnen trekken over in hoeverre het gebruik van deelvervoer in Almere succesvol is of kan worden. Om dit te kunnen doen,  heeft het team onder meer inzicht nodig over hoe inwoners deelvervoer gebruiken en wat zij van deelvervoer vinden. Het team Mobiliteit heeft het team Onderzoek &Statistiek van de gemeente daarom gevraagd door middel van vragenlijsten te onderzoeken wat bewoners van deelvervoer vinden en hoe zij dit gebruiken. Voor het onderzoek zijn drie vragenlijsten uitgezet. De eerste vragenlijst is gericht op klanten van een deelscooteraanbieder en is door deze aanbieder onder haar klanten verspreid. Een tweede vragenlijst is uitgezet naar leden van het onderzoekspanel Almere. Leden van dit panel zijn naar verwachting in meerderheid geen gebruikers van deelvervoer. De derde vragenlijst is uitgezet via ‘de Socials’. Hiervoor zijn bezoekers van Facebook en Instagram door middel van advertenties benaderd met de vraag om een vragenlijst over deelvervoer in te vullen.

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van het onderzoek naar het gebruik van en ervaringen met het openbaar vervoer (OV), en specifiek met buslijn 24 onder huishoudens in Almere Duin. Voor dit onderzoek is in maart 2023 een vragenlijst naar de oudste bewoners van alle adressen uitgezet.

Sinds 2006 voert gemeente Almere imago-onderzoeken uit onder de Nederlandse bevolking; de laatste meting was in 2017. In opdracht van de gemeente Almere en Almere City Marketing heeft I&O Research in 2021 de zesde meting uitgevoerd om op die manier na te gaan hoe het beeld van de stad Almere zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Door periodiek onderzoek te doen naar de actuele beeldvorming kan worden nagegaan in hoeverre het imago (= het subjectieve beeld) overeenkomt met het gewenste beeld, en dus ook op welke dimensies er eventueel moet worden bijgestuurd of welke nader geaccentueerd moeten worden.
Doel van het onderzoek is om inzicht te krijgen in het beeld dat inwoners van Nederland en van Almere (van 18 jaar en ouder) anno 2021 van Almere hebben en in hoeverre dit beeld is veranderd ten opzichte van de vorige meting in 2017.

De Almeerse bevolking is in 2021 met 3.091 inwoners gegroeid, dit is een groei van 1,44%. Vorig jaar was de groei 1,35%. In 2021 zijn 2.611 kinderen geboren, dit zijn er 134 meer dan in 2020. Er stierven 138 meer mensen in 2021 dan in 2020; in totaal 1.223 in 2021. Het overzicht van alle cijfers is te vinden in de factsheet.

De Almeerse bevolking is in 2020 met 2.867 inwoners gegroeid, dit is 1,35%. Vorig jaar was de groei 1,9%. In 2020 zijn 2.477 kinderen geboren, dit zijn er 60 minder dan in 2019. Er stierven 62 meer mensen in 2020 dan in 2019; in totaal 1.085 in 2020. Het overzicht van alle cijfers is te vinden in de factsheet.

De Almeerse bevolking is in 2019 met 1,9% gegroeid. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 3.946 inwoners. In 2019 zijn 2.537 kinderen geboren. De stijging, die na 2017 is ingezet, houdt aan. 

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een in 2019 gehouden enquête onder woningeigenaren in de Regenboogbuurt naar hun mening over het behouden dan wel loslaten van de oorspronkelijke kleuren van de huizen in de buurt. 
De meeste respondenten (69%) zijn het over eens dat de gemeente er op moet toezien dat de huizen in de Regenboogbuurt in de oorspronkelijke kleur blijven. Over de wijze waarop en de mate waarin kleurbehoud vorm moet krijgen zijn de meningen duidelijk verdeeld: het aandeel respondenten dat vindt dat woningeigenaren de vrijheid moeten hebben de kleur van hun huis op onderdelen aan te passen is vrijwel gelijk aan het aandeel dat dit juist niet vindt.
Een meerderheid van de respondenten vindt dat op muren, vlakken en panelen de oorspronkelijke kleur behouden moet worden en waar nodig teruggebracht naar de oorspronkelijke kleur. Ten aanzien van kleurbehoud van elementen als daklijsten, afdakjes en balkons is er sprake van een kleine meerderheid van voorstanders. Als het gaat om deuren en kozijnen zijn er evenveel voor- als tegenstanders.

De uitkomsten van het rapport in een oogopslag: de infographic.

Iets minder dan één op de drie Almeerders steekt zelf vuurwerk af. De meeste Almeerders houden wel van vuurwerk, maar de meningen over het verbieden van het zelf afsteken van vuurwerk lopen erg uiteen. Zo vindt een ruime meerderheid vuurwerk leuk en ervaart weinig of geen overlast, maar één op de drie Almeerders ervaart veel overlast.
Meer dan de helft van de Almeerders is vóór een uitbreiding van locaties waar een vuurwerkverbod geldt en vóór een algeheel vuurwerkverbod in combinatie met een centrale vuurwerkshow. Tezelfdertijd is bijna de helft van de Almeerders hier tégen. Het draagvlak voor een algeheel vuurwerkverbod is gering: negen op de tien Almeerders zijn hier tegen.
Wel blijkt dat een groot deel van de vuurwerkliefhebbers ook vindt dat excessen en illegaal knalvuurwerk aangepakt moet worden. Ook vuurwerkliefhebbers ervaren overlast, vooral op momenten dat er niet afgestoken mag worden.

Dit onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Almere, samen met onderzoeks- en adviesbureau Significant. Het onderzoek had als doel twee vragen te beantwoorden:

  1. Waarom zijn er relatief veel woninginbraken in Almere vergeleken met de rest van Nederland?
  2. Wat is de effectiviteit van de verschillende preventiemiddelen binnen de gemeente?

De kans op een (poging tot) woninginbraak in Almere ligt een half procentpunt hoger dan landelijk. De helft van dit verschil kan verklaard worden door verschillen in kenmerken van Almere in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Deze kenmerken hebben bijvoorbeeld te maken met de samenstelling van de bevolking en met de inrichting van de openbare ruimte.
Dit onderzoek laat verder zien dat alle preventiemiddelen die Almere inzet op adresniveau een positief effect hebben.

Straatintimidatie is een fenomeen dat ook voorkomt in Almere. De meeste straatintimidatie komt voor op plaatsen waar veel mensen samenkomen of waar het druk is. Straatintimidatie komt het meest voor in Almere Stad Centrum, de centra van de andere stadsdelen en de stations.
Een op de vier Almeerders geeft aan hier mee te maken te hebben gehad. Nagestaard worden en nageroepen worden met opmerkingen of beledigingen zijn de meest voorkomende vormen. 
Het zijn voornamelijk jonge meisjes en vrouwen die met straatintimidatie te maken krijgen. De ernstige vormen van straatintimidatie worden als bedreigend ervaren, de mindere vormen vinden de respondenten vervelend. Respondenten die straatintimidatie hebben meegemaakt voelen zich onveiliger (driekwart voelt zich wel eens onveilig) dan respondenten die dit niet hebben meegemaakt (een derde voelt zich wel eens onveilig).
Zes op de tien respondenten die straatintimidatie heeft meegemaakt, past het gedrag aan. De dader is meestal een jongen/man of een groep jongens/mannen.
Dertien procent van de mensen die wel eens te maken heeft gehad met straatintimidatie heeft hiervan aangifte gedaan of dit gemeld.
Door straatverlichting, zicht op de omgeving, aanwezigheid van camera’s en nabijheid van toezichthouders voelen de respondenten zich veiliger. Volgens hen kan straatintimidatie het beste worden aangepakt door meer toezicht en de daders strenger te straffen. 

De Almeerse bevolking is in 2018 met 1,9% gegroeid. Dat is de sterkste groei sinds 2011. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 3.867 inwoners. Na jaren van daling is het geboortecijfer gestegen en is hoger dan het geboortecijfer in 2013: er zijn in 2018 2.344 kinderen geboren. 

De Almeerse bevolking is in 2017 met 1,5% gegroeid. Dit is de sterkste groei sinds 2011. In totaal is de bevolking met 3.111 inwoners toegenomen. De groei in 2017 is veroorzaakt door een positief geboortesaldo en een positief migratiesaldo. In de Ontwikkeling bevolking Almere 2017 vindt u meer cijfers, grafieken en prognoses.

De Staat van Almere 2017 is tot stand gekomen via het op een rij zetten van eigen onderzoeken en documenten. Dit betrof beleidsdocumenten en onderzoeksmateriaal van diensten, (vak)afdelingen en uit lopende programma’s.

Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in het beeld dat inwoners van Nederland en van Almere (van 18 jaar en ouder) anno 2017 van Almere hebben. Ook was de vraag in hoeverre dit beeld is veranderd ten opzichte van de vorige meting in 2015. Deze landelijke meting is inmiddels de vijfde meting op rij.

Dit document beschrijft de uitkomsten van de tweemeting van de Integrale wijkaanpak De Wierden. De integrale wijkaanpak is een intensieve samenwerking tussen de gemeente en diverse partners zoals woningcorporaties, politie, welzijnsorganisatie De Schoor en de Zorggroep.
Vanaf 2008 voeren verschillende partners in deze wijk in Almere een actieprogramma uit waarin maatregelen voor de verbetering en samenhang in de wijk zijn opgenomen.

In 2016 was het 40 jaar geleden dat de eerste bewoners zich vestigden in Almere Haven. En in 2016 was het jaar dat Almere de 200.000ste inwoner mocht verwelkomen. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 2618 inwoners. In de Ontwikkeling bevolking Almere 2016 aandacht voor de herkomst van de vestigers en waar oud-Almeerders naartoe vertrekken? 

Bij imago gaat het om (subjectieve) beeldvorming. Idealiter komt dat beeld overeen met de eigen (gewenste) identiteit, maar in de praktijk is dat vaak niet het geval. Beelden kunnen door allerhande stimuli worden gevormd (en vervormd): promotie en PR, reclame en marketingcampagnes, pers en media, incidenten, persoonlijke ervaringen en die van anderen, etc. Het creëren van een beeld, maar vooral het bewerkstelligen (en bijstellen) van het ‘juiste’ beeld is over het algemeen een kwestie van lange adem. Dit komt o.a. door selectieve waarneming, namelijk alleen (willen) waarnemen wat men verwacht, m.a.w. het zoeken naar bevestiging van het bestaande (subjectieve) beeld.

Deze imagometing is inmiddels de vierde meting op rij. De vorige metingen zijn telkens met intervallen van drie jaren gehouden:

  • 0-meting in 2006, ingegeven door de publiciteit en tv-uitzending van Koninginnedag in Almere
  • 1-meting in 2009, grotendeels met een gelijke opzet als de 1e meting.
  • 2-meting in 2012, via een ander panel en uitbreiding van de vraagstelling

Nu, in 2015 is voor de 4e keer het imago-onderzoek voor Almere uitgevoerd, de zogenaamde 3-meting, grotendeels gelijk aan de 2-meting.

Illustratie Almere skyline