Direct naar paginainhoud

Economie

Evaluatie MRA Samenwerking

Sinds eind 2021 zijn de nieuwe Samenwerkingsafspraken van kracht. De Samenwerkingsafspraken beschrijven hoe de colleges van de MRA-overheden met elkaar willen samenwerken: elkaar betrekken en informeren, kaders stellen, lobbyen en verwachtingen managen. In de Samenwerkingsafspraken is het ‘wat’ en het ‘hoe’ op procesniveau beschreven. Het ‘wat’ wordt vastgelegd in de kaderdocumenten: MRA Agenda, Investeringsagenda en meerjarenbegroting (inclusief jaarlijkse Voortgangsnota en Termijnagenda) en de MRA Samenwerkingsafspraken. Het ‘hoe’ van de samenwerking komt tot uiting in de verschillende MRA-gremia: de bestuurlijke platforms (Economie, Mobiliteit en Ruimte), het Bestuur, de Algemene Vergadering en de MRA Raadtafel. Doel van de Samenwerkingsafspraken is om te zorgen dat alle colleges van de MRA-overheden goed geïnformeerd, betrokken en in positie zijn. Het jaar 2022 was een overgangsjaar en er is besloten om in 2023 de eerste ervaringen met de nieuwe samenwerking op te halen en om hieruit lessen te leren. Daarom zijn ook zowel de leden van de Raadtafel als de leden van raden en Staten gevraagd naar hun eerste ervaringen. Bovendien hebben de leden van de Raadtafel aan het MRA bestuur voorgesteld om ook bij de bestuurders via een vergelijkbare enquête hun ervaringen met de nieuwe samenwerking op te halen. Onderzoek & Statistiek van de gemeente Almere is gevraagd deze onderzoeken uit te voeren.

 

De monitor Arbeidsmarkt & Onderwijs Almere brengt relevante trends en ontwikkelingen in Almere in beeld. Bij elke indicator wordt een korte tekst geschreven over wat de indicator inhoudt en beoogd te meten, en welke ontwikkeling wordt waargenomen. 
De informatie is verdeeld over de volgende thema’s:

  • Bevolking algemeen
  • Beroepsbevolking
  • Internationale werknemers
  • Bedrijvigheid en werkgelegenheid
  • Werkloosheid en onbenut arbeidspotentieel
  • Onderwijs MBO, HBO en WO

De gemeente Almere heeft vanuit het thema Leven Lang Ontwikkelen onderzoek laten uitvoeren naar Almeerse werkenden die mogelijk kwetsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Dit onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Regioplan en team Onderzoek & Statistiek. In het kwantitatieve deel heeft Onderzoek & Statistiek de doelgroep in beeld gebracht vanuit de data. In het kwalitatieve deel is Regioplan is op zoek gegaan naar mensen uit deze doelgroep en zijn zij met hen in gesprek gegaan over hun ondersteuningsbehoeften. De rapportage is door Regioplan opgesteld.

Almere tijdens en na de coronacrisis

Een eerste korte verkenning van ontwikkelingen en mogelijke gevolgen

Om de raad te helpen om de het gesprek over de begroting (meer) in de context van verschillende corona-gerelateerde onzekerheden te voeren, heeft de griffie het team Onderzoek & Statistiek gevraagd om (mogelijke) effecten van corona in beeld te brengen. Deze rapportage geeft een overzicht van de uitkomsten van deze vraag. Er is voor gekozen om te focussen op drie onderwerpen:

  • Economie (hoofdstuk 2)
  • Wonen en Openbare ruimte (hoofdstuk 3)
  • Zorg en Welzijn (hoofdstuk 4).

Per onderwerp wordt aangegeven welke effecten van corona nu in de stad te zien zijn en wat er mogelijk nog zou kunnen gebeuren. In hoofdstuk 5 worden daarnaast als aanvulling cijfers over de stad weergegeven. Deze cijfers geven een goede indruk van de sociaaleconomische kenmerken van Almere.

Wat gebeurt er in de bestaande stad als gevolg van de verhuizingen naar de nieuwbouw? Wat is het profiel van de wijken waaruit mensen verhuizen en waar zij zich (nieuw) vestigen? Monitoring van de doorstroom- en verhuisdynamiek kan antwoord geven op deze vragen en is zodoende een middel om in zicht te krijgen op de effecten van nieuwbouw op bestaande wijken.

De afdeling ROM is in opdracht van College en Raad bezig met het ontwikkelen en opstellen van een nieuwe Woonvisie. Hiervoor is behoefte aan informatie uit verschillende bronnen. Zo is eind 2018 in stadsgesprekken aan bewoners gevraagd wat zij van de gemeente verwachten rond wonen. Samen met een analyse van de woningmarkt levert dit een eerste beeld op van wat speerpunten kunnen zijn voor een nieuwe woonvisie.
Aanvullend op wensen en woningmarktinformatie is inzicht in verhuisbewegingen van belang bij het vaststellen van het bouwbeleid en de woonvisie. Het geeft een feitelijke onderbouwingen en kan aannames over woonwensen controleren op juistheid. Het onderzoek heeft tot doel om meer zicht te krijgen op verhuisbewegingen van, naar en binnen Almere.

De gemeente Almere heeft via een enquête laten onderzoeken hoe inwoners en bezoekers de parkeerfaciliteiten in het centrum van Almere Buiten ervaren en waarderen. De enquête geeft ook inzicht in aanrijroutes, verblijfsduur, parkeergedrag en betaalmethoden. Bijna 2000 mensen hebben aan dit onderzoek deelgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat parkeerders in meerderheid tevreden zijn met de parkeermogelijkheden en parkeervoorzieningen. Verbeterpunten ziet men op het gebied van de apparatuur, de infrastructuur en de uitstraling van het centrumgebied.

Aanjaaggelden 2015 en 2016

Een inhoudelijke evaluatie

De aanjaaggelden zijn geïntroduceerd in het coalitieakkoord. Daarin werd besloten op het gebied van innovatie, kunst en cultuur, onderwijs, onderwijs en arbeidsmarkt en wonen en wijken incidenteel en aanvullend te investeren, om op die manier een (extra) impuls te geven aan initiatieven in de stad of aan onderwerpen die voor de stad belangrijk zijn. In dit rapport de inhoudelijke evaluatie van de besteding van de aanjaaggelden in 2015 en 2016.

Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in het beeld dat inwoners van Nederland en van Almere (van 18 jaar en ouder) anno 2017 van Almere hebben. Ook was de vraag in hoeverre dit beeld is veranderd ten opzichte van de vorige meting in 2015. Deze landelijke meting is inmiddels de vijfde meting op rij.

Illustratie Almere skyline