Direct naar paginainhoud

Gezondheid, zorg en welzijn

Het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek Wmo is in 2022 gebruikt om de tevredenheid en ervaringen van de ouders met kinderen met een ernstige handicap in beeld te brengen. Deze kinderen gebruiken hulpmiddelen of woningaanpassingen vanuit de Wmo. Op dit moment zijn er 430 voorzieningen bij 185 kinderen. Het grootste deel van deze kinderen heeft een beperkt aantal voorzieningen. Vijftien kinderen gebruiken meer dan vijf voorzieningen tegelijkertijd. Het gaat om voorzieningen als: elektrische en handbewogen rolstoelen, aanpassingen aan de eigen auto, roerende woonvoorzieningen en bijvoorbeeld bouwkundige woningaanpassingen. Negen families hebben aan het onderzoek meegewerkt.

Onafhankelijke Cliëntondersteuning Almere bestaat vier jaar. Tijd om de balans op te maken en een onderzoek uit te voeren naar de effecten van OCO Almere voor de inwoners van de stad. In deze kwalitatief evaluatie komen cliënten en vrijwilligers van OCO aan het woord.

In september 2018 zijn in Stedenwijk en Almere Haven proeftuinen (schakelteams) gestart met als doel om de preventie van problematiek en de inclusie van mensen met psychisch kwetsbaarheid en (mogelijk) verward gedrag vorm te geven. Deze pilot is geevalueerd door middel van kwalitatieve interviews met medewerkers van betrokken instanties, medewerkers van het schakelteam en inwoners die contact hebben gehad met het schakelteam.

Een keer per jaar doet de gemeente onderzoek naar de ervaringen van cliënten van de Jeugdzorg met de toegang tot de jeugdzorg, de uitvoering ervan en de effecten van de ontvangen hulp. Dit jaar is de focus op een lichte vorm van jeugdhulp op het regulier primair onderwijs, omdat dit een grote groep Almeerse kinderen betreft. Dit leidde tot de keuze voor de focus op kinderen die meededen met de groepstraining van Oké op school binnen de aanpak van Sterk in de wijk. Dit is een preventief jeugdhulpprogramma, uitgevoerd door Oké op school (Triade Vitree) in samenwerking met JGZ Almere. Er zijn veertien basisschoolleerlingen geïnterviewd die meededen met één van de groepstrainingen van Oké op school. Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk dat de ouder(s) of verzorger(s) van de kinderen aanwezig waren bij deze interviews. Zij mochten immers het schoolgebouw niet in. Daarom zijn in dit cliëntervaringsonderzoek alleen de ervaringen van de kinderen opgenomen. Dit onderzoek geeft het beeld zoals de kinderen de trainingen hebben ervaren. In hun antwoorden waren ze eerlijk, oprecht en bondig.

Inburgering

0-meting

In 2017, 2018 en 2019 is het programma Van vluchteling naar Almeerder’ elk jaar gemonitord. De geleerde lessen zijn in de diverse monitoren ‘vergunninghouders in beeld’ opgenomen. Er is voor gekozen om het jaar 2020 in beeld te brengen door middel van een 0-meting, waarbij bij verschillende onderdelen de impact van corona in meer of mindere mate aan de orde komt. Corona heeft veel invloed gehad op o.a. het huisvestingsproces, het uitvoeren van assessments, (taal)onderwijs dat grotendeels online is uitgevoerd, de uitvoering van de voorbereidende trajecten en het daadwerkelijk kunnen starten op een arbeidsplek.

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning 2020

Rapportage onderzoek ervaringen cliënten Wmo voorzieningen 2020

Hoe ervaren cliënten die in 2020 een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning hebben ontvangen de steun? In het algemeen zijn de Almeerse cliënten tevreden over de Wmo ondersteuning. Zij zijn het meest tevreden over de bejegening door de medewerker, de kwaliteit en passende ondersteuning en het effect van de ondersteuning. De cliënten geven hun zorgaanbieder of leverancier een ruime voldoende en geven complimenten over de behulpzame en vriendelijke begeleiders en hulpverleners. Over het algemeen oordelen Almeerse cliënten met een Wmo-maatwerkvoorziening niet anders over de ondersteuning dan in voorgaande jaren of in andere gemeenten.

Prognoses langdurige zorg Almere

Zelfstandig wonende Almeerders met wlz, 2020-2030

De prognoses in dit rapport schetsen de ontwikkeling van het aantal zelfstandig wonende Almeerders met zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de eigendomssituatie van hun woning de komende tien jaar.
De aannames worden beargumenteerd. In het berekende scenario tonen de prognoses een verdubbeling van het aantal volwassen Wlz-cliënten in Almere, van ruim 1.800 in 2019 naar bijna 3.600 in 2030. Het aantal zelfstandig wonende Wlz-cliënten neemt toe van bijna 700 naar ruim 2.300 in 2030. Van hen wonen er dan naar verwachting 1.400 in een huurwoning en ruim 900 in een koopwoning.
Onderzoek & Statistiek maakte de prognoses ten behoeve van het programma Ambulantisering. Zelfstandig wonende Wlz-cliënten maken veelal gebruik van intensieve mantelzorg en Wmo-maatwerkvoorzieningen zoals vervoersdiensten en woningaanpassingen.

Wonen voor Almeerders met Wlz

Beschrijving Almeerders met zorg op grond van de Wet langdurige zorg

Dit rapport beschrijft Almeerders met zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz): om hoeveel en wat voor mensen gaat het, wat voor zorg krijgen zij, en hoe wonen zij? De basis voor deze beschrijving vormden geregistreerde gegevens van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), het Centraal administratiekantoor (CAK) en bevolkings- en woningkenmerken van de Gemeente Almere.

Almere tijdens en na de coronacrisis

Een eerste korte verkenning van ontwikkelingen en mogelijke gevolgen

Om de raad te helpen om de het gesprek over de begroting (meer) in de context van verschillende corona-gerelateerde onzekerheden te voeren, heeft de griffie het team Onderzoek & Statistiek gevraagd om (mogelijke) effecten van corona in beeld te brengen. Deze rapportage geeft een overzicht van de uitkomsten van deze vraag. Er is voor gekozen om te focussen op drie onderwerpen:

 • Economie (hoofdstuk 2)
 • Wonen en Openbare ruimte (hoofdstuk 3)
 • Zorg en Welzijn (hoofdstuk 4).

Per onderwerp wordt aangegeven welke effecten van corona nu in de stad te zien zijn en wat er mogelijk nog zou kunnen gebeuren. In hoofdstuk 5 worden daarnaast als aanvulling cijfers over de stad weergegeven. Deze cijfers geven een goede indruk van de sociaaleconomische kenmerken van Almere.

Deze jaarlijkse monitor geeft een overzicht van de uitvoering van het programmaplan Van vluchteling naar Almeerder. In dit programmaplan staan de vluchtelingen met een verblijfsvergunning centraal die vanaf 2016 in Almere wonen. In de afgelopen jaren heeft Almere gemiddeld 200 vergunninghouders per jaar gehuisvest. De hoge instroom gaf de gemeente grotere uitdagingen op het gebied van huisvesting, maar ook op het gebied van integratie: onderwijs, gezondheid, en werk. Het programma is gebaseerd op volgende vijf hoofdambities:

 • Huisvesting
 • Taal, maatschappelijke begeleiding, participatie en werk
 • Toeleiden naar onderwijs
 • Gezondheid
 • Kwetsbare doelgroepen (ex-amv’s)

In dit project schatte O&S de woonbehoefte van Almeerders die in instellingen verblijven, maar in een woning hadden kunnen wonen als die beschikbaar zou zijn. Hieruit blijkt dat er jaarlijks ongeveer 500 woningen nodig zijn om deze mensen te huisvesten en positieve door- en uitstroom uit de opvanginstellingen te bevorderen. Het is een vervolg op een meta-analyse uit 2018 waarin O&S 16 onderzoeken samenvatte naar de woonbehoefte van Almeerders in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In 2019 werden hieraan gegevens toegevoegd over de woonbehoefte van cliënten uit de vrouwenopvang, ex-gedetineerden en jongeren die uitstromen uit jeugdhulp met verblijf.

Ook maakte O&S prognoses voor de woonbehoefte tot 2030 en rekende drie scenario's door: een bij ongewijzigd beleid, een waarbij voorzien wordt in een 'woonladder' via tussenvoorzieningen, en een extramuraliseringsscenario waarbij meer cliënten van beschermd wonen uitstromen naar (begeleid) zelfstandig wonen.

Almere heeft in vergelijking met de rest van Nederland een relatief late, maar sterke groei van senioren. In een aantal wijken van de stad vindt de komende tien jaar een sterke toename plaats van het aantal 65- en 70-plussers. Dat geldt voor een aantal wijken in het bijzonder. Het gaat om grote delen van Almere Haven en een aantal wijken in Almere Stad en enkele wijken in Almere Buiten. In een aantal gevallen gaat het om een verwachte verdubbeling van het aantal 70-plussers. Dit vraagt om een andere kijk op beleidsthema's als huisvesting, infrastructuur, mobiliteit, gezondheid en levensstijl.
Vanuit de politiek is de wens uitgesproken om op woongebied meer te doen voor senioren. Uit verschillende enquêtes en onderzoeken valt een beeld af te leiden van wat senioren wensen. Maar wat mensen willen kan afwijken van wat zij in de praktijk (kunnen) doen. Om daar zicht op te krijgen is een analyse van de verhuisbewegingen nodig.
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van feitelijke informatie over verhuisbewegingen van senioren (55 jaar en ouder) in de stad. Blijven ze in hun eigen wijk of stadsdeel? Verhuizen ze naar elders in Almere of verlaten ze de gemeente? Wat voor soort woning laten ze achter en wat voor soort woning gaan ze naar toe?

Deze jaarlijkse monitor geeft een overzicht van de uitvoering van het programmaplan Van vluchteling naar Almeerder. In dit programmaplan staan de vluchtelingen met een verblijfsvergunning centraal die vanaf 2016 in Almere wonen. In de afgelopen jaren heeft Almere gemiddeld 200 vergunninghouders per jaar gehuisvest. De hoge instroom gaf de gemeente grotere uitdagingen op het gebied van huisvesting, maar ook op het gebied van integratie: onderwijs, gezondheid, en werk. Het programma is gebaseerd op volgende vijf hoofdambities:

 • Huisvesting
 • Taal, maatschappelijke begeleiding, participatie en werk
 • Toeleiden naar onderwijs
 • Gezondheid
 • Kwetsbare doelgroepen (ex-amv’s)

Kwalitatief onderzoek onder 24 raadsleden en ambtenaren in 16 gemeenten over de rol van de lokale monitor sociaal domein in het informeren van gemeenteraden over het sociaal domein. De volgende vragen worden beantwoord: Wat is de lokale monitor sociaal domein? Op welke manieren is deze ontwikkeld? Wat levert de lokale monitor sociaal domein op? Wat ontbreekt er? Wat maakt een monitor effectief?

Concluderend kan worden gesteld dat de cliënten tevreden zijn over de jeugdhulp. Op basis van de gemiddelde schaalscore is deze tevredenheid vergelijkbaar met de tevredenheid van de cliënten uit het cliëntervaringsonderzoek Jeugdhulp uit 2016. De cliënten van de jeugdhulp zijn het meest te spreken over de samenwerking met hun begeleider. Bij de uitvoering van de hulp zijn de cliënten vooral positief over de bejegening. Ook al zijn de Almeerse cliënten over het algemeen tevreden over de jeugdhulp, er is nog ruimte voor verbetering. Zo is maar 53% van de cliënten het eens met de stelling dat ze snel werden geholpen. Cliënten zetten vraagtekens bij het effect van de hulp ten aanzien van het verbeteren van hun relatie met vrienden en anderen. Slechts de helft ziet een verbetering.  

Uit deze rapportage blijkt dat Almeerse cliënten, in het algemeen, te spreken zijn over het contact met de gemeente en de Wmo maatwerkvoorzieningen die zij hebben ontvangen. Op alle thematische onderdelen is door de respondenten voornamelijk positief gereageerd. Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan gemeente Almere stellen dat de toegang naar Wmo-voorzieningen en de Wmo-ondersteuning volgens cliënten van goede kwaliteit is. Ook zijn de respondenten met betrekking tot het opgeleverde effect van de ondersteuning tevreden.
De uitkomsten van de tien algemene vragen zijn in deze rapportage vergeleken met de uitkomsten van 2016 en 2017 en met de gemiddelde percentage van middelgrote gemeenten, waardoor het mogelijk is om uitspraken te doen over voorgaande jaren en landelijke trends.

Sinds 2006 wordt eens in de vier jaar een sportdeelnameonderzoek uitgevoerd als onderdeel van de uitvoering van het Almeerse sportbeleid. Uit het onderzoek 'Sportdeelname Almere 2018' blijkt dat Almeerders van 6 jaar of ouder 84% sport, hiervan sport 63% elke week, 77% sport iedere maand.
Vooral de sportdeelname onder volwassenen in Almere stijgt, jaarlijks 83%, maandelijks 75%, wekelijks 61% is ook beduidend hoger dan gemiddeld in Nederland (jaarlijks 74%, maandelijks 67%, wekelijks 51%).
Onder de jeugd is de sportdeelname sinds de vorige meting in 2014 nagenoeg hetzelfde gebleven, jaarlijks 83%, maandelijks 82%, wekelijks 68%. De trend dat steeds meer mensen kiezen voor sporten als fitness en duursporten als wandelen, hardlopen en fietsen zet zich verder door, terwijl het marktaandeel van meer traditionele verenigingssporten daalt.

Ze moeten sterk in hun schoenen staan om niet terug te vallen

Onderzoek naar de behoefte aan inzet van Tactus/Amethist in Almere

Onderzoek naar de behoefte aan inzet van Tactus/ Amethist in Almere

In dit onderzoek staan twee hoofdvragen centraal:

 1. hoe groot is de (onvervulde) behoefte aan ondersteuning bij verslaving onder cliënten maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Almere, en waar bestaat die behoefte uit?
 2. waar liggen de prioriteiten bij het versterken van de ondersteuning van Almeerders met verslavingsproblemen?

De eerste vraag is onderzocht met een kwantitatieve peiling onder 86 cliënten maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Op de tweede vraag hebben in totaal 29 direct betrokken deskundigen en cliëntvertegenwoordigers input gegeven in kwalitatieve groepsinterviews. Aanbevelingen zijn:

 1. Versterk maatschappelijke nazorg
 2. Visie op herstel waaronder omgaan met verslaving in opvang en woonvoorzieningen
 3. Vergroot capaciteit outreachend werken
 4. Zorg voor een droge voorziening
 5. Aanbod voor en herkennen van lichte verstandelijke beperkingen
 6. Integrale behandeling

Het huisvesten van vergunninghouders in Almere is een wettelijke taak. De afgelopen jaren heeft Almere gemiddeld 200 vergunninghouders per jaar gehuisvest. Eind 2015 is, door de hoge instroom van vluchtelingen, de wettelijke huisvestingstaak voor Almere groter geworden. Dit gaf de gemeente grotere uitdagingen op het gebied van huisvesting en integratie: onderwijs, gezondheid en werk. Dat gaf aanleiding tot het programma Almeerse vergunninghouders in beeld 2017, dat in juni 2016 werd vastgesteld door de raad.
Het programma is gebaseerd op vijf hoofdambities:

 • Huisvesting
 • Taal, maatschappelijke begeleiding, participatie en werk
 • Toeleiden naar onderwijs
 • Gezondheid
 • Kwetsbare doelgroepen (ex-amv’s)

Een deel van de activiteiten wordt mogelijk gemaakt door inzet van AMIF-subsidie.

In 2017 is gestart met de integrale uitvoering van het programma Van vluchteling naar Almeerder. In de nulmeting 2016, wordt een status update gegeven. De doelgroep begint nu in beeld te komen, maar het duurt minimaal een jaar (na vestiging) voordat de effecten van de activiteiten en investeringen op het succesvol integreren en duurzaam participeren van de statushouder zichtbaar worden. Bovendien blijken een aantal ambities moeilijk meetbaar te maken. Centrale vragen in deze monitor zijn: wie zijn in Almere komen wonen, wat hebben wij samen met partners gedaan en wat hebben wij geleerd? 

Wat vinden burgers die contact hebben met de wijkteams van die wijkteams? Wat bepaalt of ze tevreden zijn of ontevreden? Hebben ze baat bij het contact met de wijkteams? Deze vragen worden beantwoord in Wijkteams gewaardeerd.
Gemiddeld waarderen bezoekers het contact met het wijkteam met een rapportcijfer 9. De geïnterviewde personen zijn over het algemeen positief over de bejegening door de wijkteams en over de bereidheid van wijkwerkers om te luisteren en mee te denken. Minder positief scoren de bereikbaarheid van de wijkteams (met name telefonisch) en de voortgangsinformatie wanneer het traject om tot een oplossing te komen langer duurt.

In dit onderzoek naar de ervaringen van Flevolandse cliënten is te lezen wat zij vinden van de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen, de geboden hulp en ondersteuning. Wat vinden zij van de leefomstandigheden in de voorziening, worden zij serieus genomen door hun hulpverlener, past de hulp bij hun vraag, worden zij ondersteund om een zo normaal mogelijk leven te leiden?

Ruimte voor bijzondere doelgroepen

Evaluatie spaceboxen Odeonstraat 2017

Op 9 maart 2016 ondertekenden de Gemeente Almere, een projectontwikkelaar, een vastgoedbeheerder en twee zorgaanbieders een intentieovereenkomst. Hierin spraken zij af om dertig kleine gestapelde woonunits aan de Odeonstraat, zogenoemde spaceboxen, de komende tien jaar te bestemmen als tijdelijke zorgwoningen voor specifieke doelgroepen die met begeleiding worden voorbereid op uitstroom naar (begeleid) zelfstandig wonen. De eerste van deze spaceboxen werden betrokken op 1 april 2016. Inmiddels is het project ruim een jaar verder. Hoe loopt dit project en hoe kijken de betrokkenen terug op de afgelopen periode?

Monitor (transitie) Sociaal Domein Almere

Vierde rapportage, eerste half jaar 2016

De Monitor Sociaal Domein Almere geeft een beeld van de ondersteuning op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen in de gemeente Almere. U treft hierin cijfers over hoeveel Almeerders in het eerste half jaar van 2016 gebruik hebben gemaakt van welk soort ondersteuning. Het toont de vraag naar ondersteuning en de prestaties die geleverd worden door de gemeente en haar partners in het sociale domein.

Illustratie Almere skyline