Bevolkingsprognose

Prognose ontwikkeling bevolking

De bevolkingsprognose van Almere wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van demografische trends, zoals geboorte, sterfte en migratie, en de verwachte woningbouw. Bij de bevolkingsprognose 2021 is er voor het eerst gewerkt met drie scenario's, waarbij het eerste scenario als het hoofdscenario gezien kan worden en het meest realistisch geacht wordt. De verwachte trends in sterfte, geboorte en buitenlandse migratie zijn aangepast aan de realisaties en meest recente verwachtingen.  

De volgende scenario’s worden onderscheiden:

 • Scenario 1: Woonvisie in wat rustiger tempo (hoofdscenario)
  Dit scenario gaat ervan uit dat de forse versnelling die nodig is om de ambitie uit de Woonvisie te halen wat later op gang komt en dat de maximale woningbouwproductie per jaar wat lager ligt. Het woningbouwtempo wordt langzaam opgeschroefd naar 2.200 tot 2.300 per jaar vanaf 2023. De 24.500 woningen worden in dit scenario daardoor niet in 2030, maar in 2032 bereikt. Voor de periode na 2033 wordt uitgegaan van een gematigder tempo van 1.700 woningen per jaar.
   
 • Scenario 2: Woonvisie en perspectief 2050 (ambitiescenario) 
  Dit scenario volgt de ambitie uit de Woonvisie en het perspectief voor Almere 2050. Tot en met 2030 worden er 24.500 woningen opgeleverd. Voor de langere termijn wordt toegewerkt naar de gemiddelde woningbouwaantallen die in het perspectief 2050 worden genoemd (75.000 woningen van 2021 t/m 2050).
   
 • Scenario 3: Basisscenario
  Dit scenario gaat uit van tegenvallende factoren die de verwachte woningbouw negatief beïnvloeden. Er is gekozen voor een gemiddeld aantal woningen van 1.700 per jaar, gelijk aan het aantal van de afgelopen 5 jaar. In een dergelijk scenario wordt verwacht dat er voorlopig niet in Almere Pampus gebouwd zal worden en wordt er vanuit gegaan dat er op termijn meer in de bestaande stad gebouwd wordt. Vanaf 2040 wordt uitgegaan van een gematigder tempo van 1.500 woningen per jaar.

In 2021 is de bevolking van Almere met 3.091 inwoners gegroeid. Dit is een wat hogere groei dan in 2020 (groei van 2.867 inwoners), maar ook een wat lagere groei dan in 2019, toen deze toename 3.946 inwoners bedroeg.  Deze wat hogere groei ten opzichte van 2020, en de wat lagere groei ten opzichte van 2019 wordt veroorzaakt door een wat hogere woningbouw dan in 2020, en een wat lagere woningbouw dan in 2019.

De verwachtingen voor de woningbouw, en daarmee ook de ontwikkeling van de bevolking verschillen per scenario (zie hierboven).

De onderstaande tabellen geven per scenario gegevens weer op het niveau van de stad, de kernen en de wijken. Ook worden uitsplitsingen naar leeftijdsgroep (tot 20 jaar, 21 tot 40 jaar, 40 tot 65 jaar, 65 jaar of ouder) weergegeven. Uitkomsten van het hoofdscenario zijn weergeven in het geel, uitkomsten van het ambitiescenario in het blauw en van het basisscenario in het paars/ roze (kleur tabbladen, in enkele gevallen ook de kleur bij de weergave van de grafieken). In de tabellen zijn de gegevens over 2021 en 1 januari 2022 geactualiseerd.

De Almeerse bevolking is in 2020 met 2.867 inwoners gegroeid, dit is 1,35%. Vorig jaar was de groei 1,9%. In 2020 zijn 2.477 kinderen geboren, dit zijn er 60 minder dan in 2019. Er stierven 62 meer mensen in 2020 dan in 2019; in totaal 1.085 in 2020. Het overzicht van alle cijfers is te vinden in de factsheet.

De Almeerse bevolking is in 2019 met 1,9% gegroeid. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 3.946 inwoners. In 2019 zijn 2.537 kinderen geboren. De stijging, die na 2017 is ingezet, houdt aan. 

De Almeerse bevolking is in 2018 met 1,9% gegroeid. Dat is de sterkste groei sinds 2011. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 3.867 inwoners. Na jaren van daling is het geboortecijfer gestegen en is hoger dan het geboortecijfer in 2013: er zijn in 2018 2.344 kinderen geboren. 

De Almeerse bevolking is in 2017 met 1,5% gegroeid. Dit is de sterkste groei sinds 2011. In totaal is de bevolking met 3.111 inwoners toegenomen. De groei in 2017 is veroorzaakt door een positief geboortesaldo en een positief migratiesaldo. In de Ontwikkeling bevolking Almere 2017 vindt u meer cijfers, grafieken en prognoses.

In 2016 was het 40 jaar geleden dat de eerste bewoners zich vestigden in Almere Haven. En in 2016 was het jaar dat Almere de 200.000ste inwoner mocht verwelkomen. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 2618 inwoners. In de Ontwikkeling bevolking Almere 2016 aandacht voor de herkomst van de vestigers en waar oud-Almeerders naartoe vertrekken?