Direct naar paginainhoud

Bevolkingsprognose

Prognose ontwikkeling bevolking

De bevolkingsprognose van Almere wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van demografische trends, zoals geboorte, sterfte en migratie, en de verwachte woningbouw. In 2023 is de bevolking met 3.703 inwoners gegroeid, het aantal woningen met 1.663 woningen. De bevolkingsgroei was daarmee een stuk lager dan in 2022; toen de bevolking mede door de instroom van Oekraïners met 5.042 inwoners groeide. De woningbouw in 2023 was met de bouw van 1.663 woningen ongeveer gelijk aan het gemiddelde van de woningbouw in de vier jaar daarvoor (1.632 woningen), maar ook lager dan geprognotiseerd. Deze lagere woningbouwproductie, maar vooral ook de verwachting dat eerder geprognotiseerde woningbouwaantallen de komende jaren niet waargemaakt kunnen worden, hebben ertoe geleid dat de verschillende bevolkingsprognosescenario’s dit jaar volledig geactualiseerd zijn. Bij de prognose 2024 is uitgegaan van 3 scenario’s, waarbij het eerste scenario als hoofdscenario gezien kan worden en het meest realistisch geacht wordt:

  • Scenario 1: Hoofdscenario.  Dit scenario richt zich op de woningbouw die naar verwachting gerealiseerd kan worden. In de eerste jaren wordt uitgegaan van een woningbouw van 1.200 woningen per jaar voor de periode 2024 t/m 2027 waarna de woningbouw langzaam toeneemt naar de veronderstelde bouw van 1.700 woningen per jaar op de langere termijn. Wat betreft netcongestie wordt in dit hoofdscenario verondersteld dat de congestie de bouw de eerste jaren belemmert maar dat er op langere termijn maatregelen genomen worden die de effecten van congestie beperken. In Almere Hout gaat de ontwikkeling wat langzamer door beperkte ruimte op het net. In dit scenario komt Almere Pampus tot ontwikkeling.
  • Scenario 2: Het SWPA-scenario ofwel het Stedelijk woningbouwprogramma Almere- scenario. Dit scenario schetst het beeld wat het zou betekenen als de doelstellingen uit de Woonvisie (24.500 woningen in de periode 2020 t/m 2030) behaald  worden. De woningbouwaantallen zijn voor de eerste jaren verlaagd zodat deze beter passen bij de actualiteit en lopen vervolgens sterk op. De woningbouw bereikt in 2030 een piek van 4.500 woningen per jaar waarna de bouw afneemt tot een langere termijn veronderstelde woningbouw van 1.900 woningen per jaar. In dit scenario komt Almere Pampus tot ontwikkeling. In dit scenario wordt verondersteld dat er geen externe beperkingen zijn en wordt niet als realistisch gezien.
  • Scenario 3: Basisscenario. Bij het basisscenario wordt er vanuit gegaan dat de woningbouw verder tegenvalt ten opzichte van het hoofdscenario.  In de eerste jaren worden er 1.000 woningen per jaar gerealiseerd, dit aantal loopt langzaam op tot een veronderstelde woningbouw van 1.500 woningen op de lange termijn. Er worden geen innovatieve maatregelen geïmplementeerd die de effecten van netcongestie verzachten. De beschikbare capaciteit voor station Zeewolde wordt voor 2029 bereikt. De woningbouw in Almere Hout wordt in dit scenario nog verder beperkt door netcongestie en stikstof waardoor de verschillende wijken in dit stadsdeel op kortere termijn niet volledig ontwikkeld kunnen worden.  In dit scenario wordt niet gebouwd in Almere Pampus, wel wordt er meer gebouwd in centrumgebieden en andere gebieden in de 'bestaande stad'

De onderstaande tabellen geven per scenario gegevens weer op het niveau van de stad, de kernen en de wijken. Ook worden uitsplitsingen naar leeftijdsgroep (tot 20 jaar, 21 tot 40 jaar, 40 tot 65 jaar, 65 jaar of ouder) weergegeven. Uitkomsten van het hoofdscenario zijn weergeven in het geel, uitkomsten van het ambitiescenario in het blauw en van het basisscenario in het paars/roze (kleur tabbladen, in enkele gevallen ook de kleur bij de weergave van de grafieken).  Uitgangspunt van de verschillende scenario’s is de situatie op 1 januari 2024.

 

  1. Bevolkingsprognose 2024- samenvatting stadsniveau
  2. Bevolkingsprognose 2024- bevolking naar wijk
  3. Bevolkingsprognose 2024- bevolking naar leeftijd op stadsniveau
  4. Bevolkingsprognose 2024- bevolking naar leeftijd naar kern
  5. Bevolkingsprognose 2024- groene en grijze druk
  6. Bevolkingsprognose 2024- Scenario 1- bevolking naar leeftijd per wijk en basisgeneratie PO
  7. Bevolkingsprognose 2024- technische toelichting

De Almeerse bevolking is in 2020 met 2.867 inwoners gegroeid, dit is 1,35%. Vorig jaar was de groei 1,9%. In 2020 zijn 2.477 kinderen geboren, dit zijn er 60 minder dan in 2019. Er stierven 62 meer mensen in 2020 dan in 2019; in totaal 1.085 in 2020. Het overzicht van alle cijfers is te vinden in de factsheet.

De Almeerse bevolking is in 2019 met 1,9% gegroeid. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 3.946 inwoners. In 2019 zijn 2.537 kinderen geboren. De stijging, die na 2017 is ingezet, houdt aan. 

De Almeerse bevolking is in 2018 met 1,9% gegroeid. Dat is de sterkste groei sinds 2011. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 3.867 inwoners. Na jaren van daling is het geboortecijfer gestegen en is hoger dan het geboortecijfer in 2013: er zijn in 2018 2.344 kinderen geboren. 

De Almeerse bevolking is in 2017 met 1,5% gegroeid. Dit is de sterkste groei sinds 2011. In totaal is de bevolking met 3.111 inwoners toegenomen. De groei in 2017 is veroorzaakt door een positief geboortesaldo en een positief migratiesaldo. In de Ontwikkeling bevolking Almere 2017 vindt u meer cijfers, grafieken en prognoses.

In 2016 was het 40 jaar geleden dat de eerste bewoners zich vestigden in Almere Haven. En in 2016 was het jaar dat Almere de 200.000ste inwoner mocht verwelkomen. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 2618 inwoners. In de Ontwikkeling bevolking Almere 2016 aandacht voor de herkomst van de vestigers en waar oud-Almeerders naartoe vertrekken? 

Illustratie Almere skyline