Direct naar paginainhoud

Bevolkingsprognose

Prognose ontwikkeling bevolking

We merken dat de woningbouw dit jaar fors lager is dan eerder in het hoofdscenario (scenario 1) was geprognotiseerd. Ook voor de komende jaren lijkt het er vooralsnog op dat de geprognotiseerde woningbouwaantallen niet gehaald worden.  
Er wordt nu gewerkt aan nieuwe scenario’s ten behoeve van de bevolkingsprognose voor volgend jaar. Vooralsnog lijkt de ontwikkeling tot nu toe het meest op het basisscenario (scenario 3).

De bevolkingsprognose van Almere wordt jaarlijks geactualiseerd op basis van demografische trends, zoals geboorte, sterfte en migratie, en de verwachte woningbouw.

In 2022 is de bevolking van Almere met 5.042 inwoners gegroeid, het aantal woningen met 1.816 woningen. Mede door de instroom van Oekraïners is in 2022 het aantal inwoners daarmee in verhouding harder gegroeid dan het aantal woningen. Als vergelijking: in de periode 1 januari 2017- 1 januari 2021 nam de bevolking gemiddeld met 3.276 personen, en het aantal woningen met 1.658 per jaar toe.

Ondanks dat de woningbouwproductie in 2022 hoger was dan de gemiddelde woningbouwproductie in de afgelopen jaren, was deze wel lager dan eerder was geprognotiseerd. Het hoofdscenario uit de vorige bevolkingsprognose ging uit van een woningbouwproductie van 2.187 woningen in 2022.

Bij de bevolkingsprognose 2023 is net als in bij de vorige bevolkingsprognose uitgegaan van drie scenario’s:

  • Scenario 1: Woonvisie en externe vertragende factoren (hoofdscenario/ O&S scenario) Dit scenario gaat ervan uit dat de forse versnelling die nodig is om de ambitie uit de Woonvisie te halen wat later op gang komt en dat de maximale woningbouwproductie per jaar wat lager ligt. Het woningbouwtempo wordt langzaam opgeschroefd naar 2.200 tot 2.300 per jaar vanaf 2025. De 24.500 woningen worden in dit scenario daardoor niet in 2030 maar omstreeks 2033 bereikt. Voor de periode na 2036 wordt uitgegaan van een gematigder tempo van 1.700 woningen per jaar.
     
  • Scenario 2: Woonvisie en perspectief 2050 (ambitiescenario)  Dit scenario volgt de ambitie uit de Woonvisie en het perspectief voor Almere 2050. Voor de langere termijn wordt toegewerkt naar de gemiddelde woningbouwaantallen die in het perspectief 2050 worden genoemd (75.000 woningen van 2021 t/m 2050).
     
  • Scenario 3: Basisscenario Dit scenario gaat uit van tegenvallende factoren die de verwachte woningbouw negatief beïnvloeden. Er is gekozen voor een gemiddeld aantal woningen van 1.700 per jaar, gelijk aan het aantal van de afgelopen 5 jaar. In dit scenario wordt er niet gebouwd in Almere Pampus en wordt er op termijn meer in de bestaande stad gebouwd. Vanaf 2040 wordt uitgegaan van een gematigder tempo van 1.500 woningen per jaar.

De invulling van de drie scenario’s is ten opzichte van de vorige prognose beperkt aangepast op basis van de realisatie in 2022, veranderingen in woningbouwplannen  en verwachtingen en signalen vanuit de media en organisatie over toekomstige woningbouw. Vanuit verschillende kanten wordt aangegeven dat door bouwrestricties door stikstof, hogere bouwkosten,  hoge inflatie en hypotheekrentes nieuwbouwprojecten vertragen.

Deze wat negatievere verwachtingen zijn verwerkt tot een wat langzamere ingroei tot hogere woningbouwaantallen uit de Woonvisie in het hoofdscenario van de prognose. Het hoofdscenario uit de huidige prognose gaat uit van een woningbouwproductie van 2.200 tot 2.300 per jaar vanaf 2025, de vorige prognose ging ervan uit dat een soortelijk gelijk aantal woningen al in 2022 gerealiseerd werd. 

De onderstaande tabellen geven per scenario gegevens weer op het niveau van de stad, de kernen en de wijken. Ook worden uitsplitsingen naar leeftijdsgroep (tot 20 jaar, 21 tot 40 jaar, 40 tot 65 jaar, 65 jaar of ouder) weergegeven. Uitkomsten van het hoofdscenario zijn weergeven in het geel, uitkomsten van het ambitiescenario in het blauw en van het basisscenario in het paars/ roze (kleur tabbladen, in enkele gevallen ook de kleur bij de weergave van de grafieken).  Uitgangspunt van de verschillende scenario’s is de situatie op 1 januari 2023.

De Almeerse bevolking is in 2020 met 2.867 inwoners gegroeid, dit is 1,35%. Vorig jaar was de groei 1,9%. In 2020 zijn 2.477 kinderen geboren, dit zijn er 60 minder dan in 2019. Er stierven 62 meer mensen in 2020 dan in 2019; in totaal 1.085 in 2020. Het overzicht van alle cijfers is te vinden in de factsheet.

De Almeerse bevolking is in 2019 met 1,9% gegroeid. Dat is vergelijkbaar met vorig jaar. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 3.946 inwoners. In 2019 zijn 2.537 kinderen geboren. De stijging, die na 2017 is ingezet, houdt aan. 

De Almeerse bevolking is in 2018 met 1,9% gegroeid. Dat is de sterkste groei sinds 2011. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 3.867 inwoners. Na jaren van daling is het geboortecijfer gestegen en is hoger dan het geboortecijfer in 2013: er zijn in 2018 2.344 kinderen geboren. 

De Almeerse bevolking is in 2017 met 1,5% gegroeid. Dit is de sterkste groei sinds 2011. In totaal is de bevolking met 3.111 inwoners toegenomen. De groei in 2017 is veroorzaakt door een positief geboortesaldo en een positief migratiesaldo. In de Ontwikkeling bevolking Almere 2017 vindt u meer cijfers, grafieken en prognoses.

In 2016 was het 40 jaar geleden dat de eerste bewoners zich vestigden in Almere Haven. En in 2016 was het jaar dat Almere de 200.000ste inwoner mocht verwelkomen. In totaal is de bevolking in dit jaar gegroeid met 2618 inwoners. In de Ontwikkeling bevolking Almere 2016 aandacht voor de herkomst van de vestigers en waar oud-Almeerders naartoe vertrekken? 

Illustratie Almere skyline