Direct naar paginainhoud

Wonen

In de Woonvisie 2020-2030 staat dat bij het realiseren van het stedelijk woningbouwprogramma rekening wordt gehouden met het begrip ‘betaalruimte’. Betaalruimte is het bedrag dat een huishouden maximaal zou kunnen aanwenden om een woning te kopen, rekening houdend met inkomen, schulden en in de woning opgebouwd vermogen. In 2021 is een eerste onderzoek naar de betaalruimte van Almeerse huishoudens gedaan. Deze rapportage is een uitwerking van de actualisatie van het eerdere onderzoek naar betaalruimte.
In hoofdstuk 2 benoemen wij de belangrijkste bevindingen uit het onderzoek. In hoofdstuk 3 staat de methodologische verantwoording met daarin de toelichting over de gehanteerde inkomens- en vermogensgroepen en de gebruikte methode voor de berekening van de betaalruimte van huishoudens. In hoofdstuk 4 combineren we inkomen en vermogen om te berekenen wat de maximaal haalbare koopsom is. Naast deze berekende betaalruimte van alle Almeerse huishoudens laten we ook zien wat de betaalruimte van een veel kleinere groep van verhuizers naar een koopwoning is geweest. In hoofdstuk 5 gaan we kort in op betaalruimte naar soort huishouden en leeftijd van alle Almeerse huishoudens. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de huishoudens die in 2020 verhuisden nader bekeken naar inkomen en vermogen, leeftijd en type verhuizer.

De afdelingen Stadsruimte en Stadsreiniging zijn in april  2023 gestart met een proefproject “integraal beheer” in een deel van de Molenbuurt in Almere Buiten. Deze proef houdt in dat er klein onderhoud wordt gedaan door vaste medewerkers. De werkzaamheden variëren van het legen van een volle prullenbak, het herstellen van straatwerk tot het snoeien van een overhangende tak. De nul-meting is gehouden kort voor de start van de peiling naar de mening van de inwoners over beheer en onderhoud van hun wijk. Na de pilot volgt in het najaar van 2023 een effectmeting. 

De Veiligheidsmonitor is een bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap dat elke twee jaar wordt uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeenten en politie. De gemeente Almere heeft in 2021 weer deelgenomen aan de Veiligheidsmonitor, na eerdere deelnames in 2013 en 2017. Deelname betekent dat in deze jaren meer enquêtes
zijn afgenomen om betrouwbare resultaten op wijkniveau te ontvangen. Daarnaast heeft de gemeente Almere eigen vragen uit de Wijkpeiling toegevoegd, vandaar de naam: Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling.

In deze factsheet worden de belangrijkste resultaten van de Veiligheidsmonitor-Wijkpeiling weergegeven.

Op 9 maart 2016 ondertekenden de Gemeente Almere, een projectontwikkelaar, een vastgoedbeheerder en twee zorgaanbieders een intentieovereenkomst. Hierin spraken zij af om dertig kleine gestapelde woonunits aan de Odeonstraat (spaceboxen) de komende tien jaar te bestemmen als tijdelijke zorgwoningen voor specifieke doelgroepen die met begeleiding worden voorbereid op uitstroom naar (begeleid) zelfstandig wonen. De eerste van deze spaceboxen werden betrokken op 1 april 2016. Inmiddels is het project ruim zes jaar verder. Hoe loopt dit project en hoe kijken de betrokkenen terug op de afgelopen periode?

Wat gebeurt er in de bestaande stad als gevolg van de verhuizingen naar de nieuwbouw? Wat is het profiel van de wijken waaruit mensen verhuizen en waar zij zich (nieuw) vestigen? Monitoring van de doorstroom- en verhuisdynamiek kan antwoord geven op deze vragen en is zodoende een middel om in zicht te krijgen op de effecten van nieuwbouw op bestaande wijken.

De gemeente Almere heeft sinds 2016 continu gewerkt aan een duurzame en integrale aanpak om vergunninghouders zo snel mogelijk een plek te geven binnen de Almeerse samenleving. Met een jaarlijkse monitor wordt de vinger aan de pols gehouden: in 2017, 2018 en 2019 met het het programma 'Van vluchteling naar Almeerder’ en vanaf 2020 met 'Inburgering'. In deze meting is de impact van corona nog steeds voelbaar. Corona heeft veel invloed gehad op o.a. het huisvestingsproces, het uitvoeren van assessments, (taal)onderwijs dat grotendeels online is uitgevoerd, de uitvoering van de voorbereidende trajecten en het daadwerkelijk kunnen starten op een arbeidsplek.

De regering wil de positie van mensen met een middeninkomen en starters op de woningmarkt verbeteren. Daarvoor wil de regering de excessen op de woningmarkt (huisjesmelkers) aanpakken. Om die reden is er een wetsvoorstel ter consultatie voorgelegd, dat is gericht op de opkoopbescherming, waarvoor in de Huisvestingswet een nieuwe vergunning geïntroduceerd wordt. Opkoopbescherming is een mogelijkheid om krapte op de woningmarkt voor bepaalde segmenten in de koopsector te bestrijden. Daarvoor is wel inzicht nodig in welke prijsklassen van woningen en in welke wijken van Almere opkopers actief zijn. De hoofdvraag en deelvragen van het onderzoek zijn daarom: Komt het opkopen van woningen door beleggers met als doel te verhuren ook in Almere voor? In welke wijken speelt dit dan vooral, zowel absoluut als relatief (t.o.v. het aantal woningen in een wijk)? In welke prijsklasse van woningen zijn beleggers dan vooral actief?

Naar aanleiding van de wet Opkoopbescherming moet een definitie worden gehanteerd van middeninkomens. In het Stedelijk Woningbouwprogramma is deze gedefinieerd als tussen één en twee keer het gereguleerde huurinkomen. Ten tijde van het begin 2021 uitgevoerde onderzoek betaalruimte waren de grenzen: €39.055-€78.110. Hierbij werd een uitsplitsing gemaakt in twee middeninkomensgroepen, te weten: €39.055-€58.585 en €58.585-€78.110.
De vraag waar dit rapport antwoord op geeft is of van de hele groep middeninkomens (met een inkomen tussen €39.055 en €78.110) het gemiddelde en de mediaan van het inkomen kon worden berekend. Ook werd gevraagd naar de bij deze mediaan en gemiddelde van het inkomen horende vermogens en haalbare koopsom (=betaalruimte) te berekenen.

In de Woonvisie 2020-2030 staat dat bij het realiseren van het stedelijk woningbouwprogramma rekening wordt gehouden met het begrip ‘betaalruimte’. Betaalruimte is het bedrag dat een huishouden maximaal zou kunnen aanwenden om een woning te kopen, rekening houdend met inkomen, schulden en in de woning opgebouwd vermogen. Om bij het beleid daadwerkelijk rekening te kunnen houden met de betaalruimte, moet dit eerst in beeld worden gebracht voor de huishoudens uit de verschillende inkomensgroepen die naar verwachting de komende jaren een woning zoeken in Almere.

In hoofdstuk 1 worden de resultaten weergegeven over het inkomen van Almeerse huishoudens en huishoudens in de regio. In hoofdstuk 2 bespreken we het vermogen van deze huishoudens. In het daarop volgende hoofdstuk zetten we inkomen en vermogen tegen elkaar af. In hoofdstuk 4 combineren we inkomen en vermogen om te berekenen wat de maximaal haalbare koopsom is. In hoofdstuk 5  worden inkomen, vermogen en betaalruimte van de Almeerse huishoudens opgesplitst en vergeleken op basis van type houdhouden en leeftijd van de hoofdkostwinner. Tot slot worden in hoofdstuk 6 de huishoudens die in 2018 verhuisden nader bekeken.

In december 2021 is een aanvullende analyse gemaakt van de betaalruimte op basis van mediaan en gemiddelde van de inkomens van huishoudens.

 

In 2017, 2018 en 2019 is het programma Van vluchteling naar Almeerder’ elk jaar gemonitord. De geleerde lessen zijn in de diverse monitoren ‘vergunninghouders in beeld’ opgenomen. Er is voor gekozen om het jaar 2020 in beeld te brengen door middel van een 0-meting, waarbij bij verschillende onderdelen de impact van corona in meer of mindere mate aan de orde komt. Corona heeft veel invloed gehad op o.a. het huisvestingsproces, het uitvoeren van assessments, (taal)onderwijs dat grotendeels online is uitgevoerd, de uitvoering van de voorbereidende trajecten en het daadwerkelijk kunnen starten op een arbeidsplek.

De prognoses in dit rapport schetsen de ontwikkeling van het aantal zelfstandig wonende Almeerders met zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz) en de eigendomssituatie van hun woning de komende tien jaar.
De aannames worden beargumenteerd. In het berekende scenario tonen de prognoses een verdubbeling van het aantal volwassen Wlz-cliënten in Almere, van ruim 1.800 in 2019 naar bijna 3.600 in 2030. Het aantal zelfstandig wonende Wlz-cliënten neemt toe van bijna 700 naar ruim 2.300 in 2030. Van hen wonen er dan naar verwachting 1.400 in een huurwoning en ruim 900 in een koopwoning.
Onderzoek & Statistiek maakte de prognoses ten behoeve van het programma Ambulantisering. Zelfstandig wonende Wlz-cliënten maken veelal gebruik van intensieve mantelzorg en Wmo-maatwerkvoorzieningen zoals vervoersdiensten en woningaanpassingen.

Dit rapport beschrijft Almeerders met zorg op grond van de Wet langdurige zorg (Wlz): om hoeveel en wat voor mensen gaat het, wat voor zorg krijgen zij, en hoe wonen zij? De basis voor deze beschrijving vormden geregistreerde gegevens van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), het Centraal administratiekantoor (CAK) en bevolkings- en woningkenmerken van de Gemeente Almere.

Om de raad te helpen om de het gesprek over de begroting (meer) in de context van verschillende corona-gerelateerde onzekerheden te voeren, heeft de griffie het team Onderzoek & Statistiek gevraagd om (mogelijke) effecten van corona in beeld te brengen. Deze rapportage geeft een overzicht van de uitkomsten van deze vraag. Er is voor gekozen om te focussen op drie onderwerpen:

 • Economie (hoofdstuk 2)
 • Wonen en Openbare ruimte (hoofdstuk 3)
 • Zorg en Welzijn (hoofdstuk 4).

Per onderwerp wordt aangegeven welke effecten van corona nu in de stad te zien zijn en wat er mogelijk nog zou kunnen gebeuren. In hoofdstuk 5 worden daarnaast als aanvulling cijfers over de stad weergegeven. Deze cijfers geven een goede indruk van de sociaaleconomische kenmerken van Almere.

Deze jaarlijkse monitor geeft een overzicht van de uitvoering van het programmaplan Van vluchteling naar Almeerder. In dit programmaplan staan de vluchtelingen met een verblijfsvergunning centraal die vanaf 2016 in Almere wonen. In de afgelopen jaren heeft Almere gemiddeld 200 vergunninghouders per jaar gehuisvest. De hoge instroom gaf de gemeente grotere uitdagingen op het gebied van huisvesting, maar ook op het gebied van integratie: onderwijs, gezondheid, en werk. Het programma is gebaseerd op volgende vijf hoofdambities:

 • Huisvesting
 • Taal, maatschappelijke begeleiding, participatie en werk
 • Toeleiden naar onderwijs
 • Gezondheid
 • Kwetsbare doelgroepen (ex-amv’s)

In dit project schatte O&S de woonbehoefte van Almeerders die in instellingen verblijven, maar in een woning hadden kunnen wonen als die beschikbaar zou zijn. Hieruit blijkt dat er jaarlijks ongeveer 500 woningen nodig zijn om deze mensen te huisvesten en positieve door- en uitstroom uit de opvanginstellingen te bevorderen. Het is een vervolg op een meta-analyse uit 2018 waarin O&S 16 onderzoeken samenvatte naar de woonbehoefte van Almeerders in de maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In 2019 werden hieraan gegevens toegevoegd over de woonbehoefte van cliënten uit de vrouwenopvang, ex-gedetineerden en jongeren die uitstromen uit jeugdhulp met verblijf.

Ook maakte O&S prognoses voor de woonbehoefte tot 2030 en rekende drie scenario's door: een bij ongewijzigd beleid, een waarbij voorzien wordt in een 'woonladder' via tussenvoorzieningen, en een extramuraliseringsscenario waarbij meer cliënten van beschermd wonen uitstromen naar (begeleid) zelfstandig wonen.

Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een in 2019 gehouden enquête onder woningeigenaren in de Regenboogbuurt naar hun mening over het behouden dan wel loslaten van de oorspronkelijke kleuren van de huizen in de buurt. 
De meeste respondenten (69%) zijn het over eens dat de gemeente er op moet toezien dat de huizen in de Regenboogbuurt in de oorspronkelijke kleur blijven. Over de wijze waarop en de mate waarin kleurbehoud vorm moet krijgen zijn de meningen duidelijk verdeeld: het aandeel respondenten dat vindt dat woningeigenaren de vrijheid moeten hebben de kleur van hun huis op onderdelen aan te passen is vrijwel gelijk aan het aandeel dat dit juist niet vindt.
Een meerderheid van de respondenten vindt dat op muren, vlakken en panelen de oorspronkelijke kleur behouden moet worden en waar nodig teruggebracht naar de oorspronkelijke kleur. Ten aanzien van kleurbehoud van elementen als daklijsten, afdakjes en balkons is er sprake van een kleine meerderheid van voorstanders. Als het gaat om deuren en kozijnen zijn er evenveel voor- als tegenstanders.

Bijna een derde van de inwoners van Stedenwijk en Almere Stad Centrum maakt gebruik van het Stedenwijkstrand. Dit zijn voornamelijk gezinnen met kinderen en mensen tussen de 25 t/m 55 jaar. De overlast van de zwanen verdeelt de strandgangers, 52% geeft aan last te hebben van de zwanen en 48% heeft geen last van deze dieren. De overlast bestaat voornamelijk uit poep en bedreigend gedrag van de dieren.

Aan de inwoners van de twee wijken is ook de vraag voorgelegd of de gemeente er voor moet kiezen om:

 1. het Stedenwijkstrand op te heffen als officieel zwemstrand en het zand te laten ‘vergrassen’. De waterkwaliteit wordt dan niet meer gecontroleerd door de omgevingsdienst.
 2. het zand regelmatig schoon te maken in de zomer. De kosten zijn jaarlijks ongeveer € 20.000,- dit wordt deels betaald uit het wijkbudget Stedenwijk.

Voor optie 1 is 54,5% van de respondenten en voor optie 2 is 44,5%.

Er is een verschil tussen de mensen die gebruik maken van het strand (de strandgangers) en mensen die geen gebruik maken van het Stedenwijkstrand. Van de strandgangers is 23% voor het opheffen van het strand (optie 1) en 77% voor schoonmaken (optie 2). Bij de mensen die geen gebruik maken van dit strand is 70% voor opheffing (optie 1) en 30% voor schoonmaken.

Uit de open antwoorden blijkt dat ruim een kwart van de respondenten graag wil dat het strand blijft en evenveel respondenten wil graag dat er iets met deze plek gebeurt. Het Stedenwijkstrand heeft een centrale plek in de wijk. De mensen uit de omliggende wijken willen graag dat het strand blijft of dat het een andere openbare bestemming krijgt, zoals een speeltuintje, ontmoetingsplek als het als strand niet behouden kan worden.

Almere heeft in vergelijking met de rest van Nederland een relatief late, maar sterke groei van senioren. In een aantal wijken van de stad vindt de komende tien jaar een sterke toename plaats van het aantal 65- en 70-plussers. Dat geldt voor een aantal wijken in het bijzonder. Het gaat om grote delen van Almere Haven en een aantal wijken in Almere Stad en enkele wijken in Almere Buiten. In een aantal gevallen gaat het om een verwachte verdubbeling van het aantal 70-plussers. Dit vraagt om een andere kijk op beleidsthema's als huisvesting, infrastructuur, mobiliteit, gezondheid en levensstijl.
Vanuit de politiek is de wens uitgesproken om op woongebied meer te doen voor senioren. Uit verschillende enquêtes en onderzoeken valt een beeld af te leiden van wat senioren wensen. Maar wat mensen willen kan afwijken van wat zij in de praktijk (kunnen) doen. Om daar zicht op te krijgen is een analyse van de verhuisbewegingen nodig.
Doel van het onderzoek is het verkrijgen van feitelijke informatie over verhuisbewegingen van senioren (55 jaar en ouder) in de stad. Blijven ze in hun eigen wijk of stadsdeel? Verhuizen ze naar elders in Almere of verlaten ze de gemeente? Wat voor soort woning laten ze achter en wat voor soort woning gaan ze naar toe?

Wat gebeurt er in de bestaande stad als gevolg van de verhuizingen naar de nieuwbouw? Wat is het profiel van de wijken waaruit mensen verhuizen en waar zij zich (nieuw) vestigen? Monitoring van de doorstroom- en verhuisdynamiek kan antwoord geven op deze vragen en is zodoende een middel om in zicht te krijgen op de effecten van nieuwbouw op bestaande wijken.

De afdeling ROM is in opdracht van College en Raad bezig met het ontwikkelen en opstellen van een nieuwe Woonvisie. Hiervoor is behoefte aan informatie uit verschillende bronnen. Zo is eind 2018 in stadsgesprekken aan bewoners gevraagd wat zij van de gemeente verwachten rond wonen. Samen met een analyse van de woningmarkt levert dit een eerste beeld op van wat speerpunten kunnen zijn voor een nieuwe woonvisie.
Aanvullend op wensen en woningmarktinformatie is inzicht in verhuisbewegingen van belang bij het vaststellen van het bouwbeleid en de woonvisie. Het geeft een feitelijke onderbouwingen en kan aannames over woonwensen controleren op juistheid. Het onderzoek heeft tot doel om meer zicht te krijgen op verhuisbewegingen van, naar en binnen Almere.

De gemeente Almere heeft via een enquête laten onderzoeken hoe inwoners en bezoekers de parkeerfaciliteiten in het centrum van Almere Buiten ervaren en waarderen. De enquête geeft ook inzicht in aanrijroutes, verblijfsduur, parkeergedrag en betaalmethoden. Bijna 2.000 mensen hebben aan dit onderzoek deelgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat parkeerders in meerderheid tevreden zijn met de parkeermogelijkheden en parkeervoorzieningen. Verbeterpunten ziet men op het gebied van de apparatuur, de infrastructuur en de uitstraling van het centrumgebied.

De Monitor Seniorvriendelijke Gemeenten maakt duidelijk wat ouderen in hun woon- en leefomgeving belangrijk vinden. De monitor bestaat uit vragen die te maken hebben met het (senioren)beleid van de gemeente. De vragen hebben betrekking op beleidsthema’s als huisvesting, mobiliteit, voorzieningen, gezondheid, beweging, sociale participatie en de wijze waarop de gemeente met ouderen communiceert. De gemeente krijgt hierdoor in beeld op welke punten zij haar (senioren)beleid kan verbeteren.
De monitor is een instrument dat Active Ageing Nederland in samenwerking met het onderzoeksbureau Motivaction en AgeWise heeft ontworpen Speciaal voor de monitor heeft Motivaction een landelijke benchmark ontwikkeld Hierdoor wordt het mogelijk om de lokale resultaten van de monitor te vergelijken met de landelijke score
 

Dit onderzoek is uitgevoerd door de afdeling Onderzoek & Statistiek van de gemeente Almere, samen met onderzoeks- en adviesbureau Significant. Het onderzoek had als doel twee vragen te beantwoorden:

 1. Waarom zijn er relatief veel woninginbraken in Almere vergeleken met de rest van Nederland?
 2. Wat is de effectiviteit van de verschillende preventiemiddelen binnen de gemeente?

De kans op een (poging tot) woninginbraak in Almere ligt een half procentpunt hoger dan landelijk. De helft van dit verschil kan verklaard worden door verschillen in kenmerken van Almere in vergelijking met het landelijk gemiddelde. Deze kenmerken hebben bijvoorbeeld te maken met de samenstelling van de bevolking en met de inrichting van de openbare ruimte.
Dit onderzoek laat verder zien dat alle preventiemiddelen die Almere inzet op adresniveau een positief effect hebben.

De pilot ‘Onzelfstandige huisvesting van statushouders in Almere’ kan niet los gezien worden van de context. Zo was voor een aantal partijen, maar met name de gemeente, de start en de ingebruikname van de huisvesting een zoektocht. Want Almere was in 2016 een van de eerste gemeenten (in de regio Utrecht/Flevoland) die onzelfstandig wonen op grote schaal toepaste.
De betrokken organisatie zijn tevreden over het verloop van pilot 1 (de vrije sector woningen van de woningcorporaties) en pilot 3 (woningen van Vesteda). Uit pilot 2 (Tussen de Vaarten) komen de meeste leerpunten naar voren. Het regelen en afstemmen van praktische zaken en het (al dan niet formeel) afspraken maken bleek in de beginfase tijd nodig te hebben. Deze punten zijn door de gemeente daarna wel opgepakt.
De betrokken organisaties vinden jonge statushouders (ex-amv-ers en jongeren onder de 23 jaar) en statushouders die wachten op gezinshereniging het meest geschikt om onzelfstandig te huisvesten. 
De helft van de geïnterviewde statushouders die onzelfstandig wonen (of hebben gewoond) ervaren onzelfstandige huisvesting als goede oplossing. De bewoners geven ook aan dat het een prima (tijdelijke) oplossing is voor jonge singles. 

Deze jaarlijkse monitor geeft een overzicht van de uitvoering van het programmaplan Van vluchteling naar Almeerder. In dit programmaplan staan de vluchtelingen met een verblijfsvergunning centraal die vanaf 2016 in Almere wonen. In de afgelopen jaren heeft Almere gemiddeld 200 vergunninghouders per jaar gehuisvest. De hoge instroom gaf de gemeente grotere uitdagingen op het gebied van huisvesting, maar ook op het gebied van integratie: onderwijs, gezondheid, en werk. Het programma is gebaseerd op volgende vijf hoofdambities:

 • Huisvesting
 • Taal, maatschappelijke begeleiding, participatie en werk
 • Toeleiden naar onderwijs
 • Gezondheid
 • Kwetsbare doelgroepen (ex-amv’s)

Onderzoek naar de behoefte aan inzet van Tactus/ Amethist in Almere

In dit onderzoek staan twee hoofdvragen centraal:

 1. hoe groot is de (onvervulde) behoefte aan ondersteuning bij verslaving onder cliënten maatschappelijke opvang en beschermd wonen in Almere, en waar bestaat die behoefte uit?
 2. waar liggen de prioriteiten bij het versterken van de ondersteuning van Almeerders met verslavingsproblemen?

De eerste vraag is onderzocht met een kwantitatieve peiling onder 86 cliënten maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Op de tweede vraag hebben in totaal 29 direct betrokken deskundigen en cliëntvertegenwoordigers input gegeven in kwalitatieve groepsinterviews. Aanbevelingen zijn:

 1. Versterk maatschappelijke nazorg
 2. Visie op herstel waaronder omgaan met verslaving in opvang en woonvoorzieningen
 3. Vergroot capaciteit outreachend werken
 4. Zorg voor een droge voorziening
 5. Aanbod voor en herkennen van lichte verstandelijke beperkingen
 6. Integrale behandeling

Het huisvesten van vergunninghouders in Almere is een wettelijke taak. De afgelopen jaren heeft Almere gemiddeld 200 vergunninghouders per jaar gehuisvest. Eind 2015 is, door de hoge instroom van vluchtelingen, de wettelijke huisvestingstaak voor Almere groter geworden. Dit gaf de gemeente grotere uitdagingen op het gebied van huisvesting en integratie: onderwijs, gezondheid en werk. Dat gaf aanleiding tot het programma Almeerse vergunninghouders in beeld 2017, dat in juni 2016 werd vastgesteld door de raad.
Het programma is gebaseerd op vijf hoofdambities:

 • Huisvesting
 • Taal, maatschappelijke begeleiding, participatie en werk
 • Toeleiden naar onderwijs
 • Gezondheid
 • Kwetsbare doelgroepen (ex-amv’s)

Een deel van de activiteiten wordt mogelijk gemaakt door inzet van AMIF-subsidie.

In 2017 is gestart met de integrale uitvoering van het programma Van vluchteling naar Almeerder. In de nulmeting 2016, wordt een status update gegeven. De doelgroep begint nu in beeld te komen, maar het duurt minimaal een jaar (na vestiging) voordat de effecten van de activiteiten en investeringen op het succesvol integreren en duurzaam participeren van de statushouder zichtbaar worden. Bovendien blijken een aantal ambities moeilijk meetbaar te maken. Centrale vragen in deze monitor zijn: wie zijn in Almere komen wonen, wat hebben wij samen met partners gedaan en wat hebben wij geleerd? 

Doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in het beeld dat inwoners van Nederland en van Almere (van 18 jaar en ouder) anno 2017 van Almere hebben. Ook was de vraag in hoeverre dit beeld is veranderd ten opzichte van de vorige meting in 2015. Deze landelijke meting is inmiddels de vijfde meting op rij.

In dit onderzoek naar de ervaringen van Flevolandse cliënten is te lezen wat zij vinden van de maatschappelijke opvang, vrouwenopvang en beschermd wonen, de geboden hulp en ondersteuning. Wat vinden zij van de leefomstandigheden in de voorziening, worden zij serieus genomen door hun hulpverlener, past de hulp bij hun vraag, worden zij ondersteund om een zo normaal mogelijk leven te leiden?

Ruimte voor bijzondere doelgroepen

Evaluatie spaceboxen Odeonstraat 2017

Op 9 maart 2016 ondertekenden de Gemeente Almere, een projectontwikkelaar, een vastgoedbeheerder en twee zorgaanbieders een intentieovereenkomst. Hierin spraken zij af om dertig kleine gestapelde woonunits aan de Odeonstraat, zogenoemde spaceboxen, de komende tien jaar te bestemmen als tijdelijke zorgwoningen voor specifieke doelgroepen die met begeleiding worden voorbereid op uitstroom naar (begeleid) zelfstandig wonen. De eerste van deze spaceboxen werden betrokken op 1 april 2016. Inmiddels is het project ruim een jaar verder. Hoe loopt dit project en hoe kijken de betrokkenen terug op de afgelopen periode?

Dit document beschrijft de uitkomsten van de tweemeting van de Integrale wijkaanpak De Wierden. De integrale wijkaanpak is een intensieve samenwerking tussen de gemeente en diverse partners zoals woningcorporaties, politie, welzijnsorganisatie De Schoor en de Zorggroep.
Vanaf 2008 voeren verschillende partners in deze wijk in Almere een actieprogramma uit waarin maatregelen voor de verbetering en samenhang in de wijk zijn opgenomen.

Illustratie Almere skyline