Direct naar paginainhoud

Cultuur, vrije tijd en sport

Cultuur in Almere 2023

Cultuurparticipatie van Almeerders

Ter ondersteuning van het cultuurbeleid houdt de afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur de vinger aan de pols ten aanzien van participatie en behoefte onder de Almeerders over kunst en cultuur. Het doel van regelmatig onderzoek naar cultuurdeelname is om inzicht te krijgen in de behoefte van de Almeerse inwoners. Door dit inzicht kunnen gerichte activiteiten ontwikkeld worden om het cultuurdeelname binnen Almere te stimuleren. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van een enquête die in november 2023 onder Almeerders van 16 jaar en ouder is gehouden.

De Voetnoot

Onderzoek naar cultureel erfgoed

Wat vinden de inwoners van Almere van De Voetnoot? Moet het gebouw worden behouden vanwege de historische waarde, verbouwd of worden gesloopt zodat er een nieuw gebouw voor in de plaats kan komen? Om de identiteitswaarde en de belevingswaarde van De Voetnoot onder de Almeerse bevolking te meten is een korte enquête uitgezet. De resultaten van dit onderzoek worden meegenomen in het advies van de commissie Welstand en Erfgoed aan het college.

Cultuur is voor alle Almeerders dichtbij. Cultuur kan niet zonder participatie. Dat is de reden waarom er elke drie jaar een enquête onder de bevolking van Almere wordt uitgezet waarin wordt gevraagd naar de cultuurdeelname van de Almeerders. Dit onderzoek is uitgevoerd in de eerste maanden van 2020. Als aan de respondenten is gevraagd naar welke culturele voorstellingen ze hebben bezocht en welke culturele activiteiten ze hebben ondernomen gaat het over hun gedrag in de afgelopen twaalf maanden. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van deze enquête.

Bijna een derde van de inwoners van Stedenwijk en Almere Stad Centrum maakt gebruik van het Stedenwijkstrand. Dit zijn voornamelijk gezinnen met kinderen en mensen tussen de 25 t/m 55 jaar. De overlast van de zwanen verdeelt de strandgangers, 52% geeft aan last te hebben van de zwanen en 48% heeft geen last van deze dieren. De overlast bestaat voornamelijk uit poep en bedreigend gedrag van de dieren.

Aan de inwoners van de twee wijken is ook de vraag voorgelegd of de gemeente er voor moet kiezen om:

  1. het Stedenwijkstrand op te heffen als officieel zwemstrand en het zand te laten ‘vergrassen’. De waterkwaliteit wordt dan niet meer gecontroleerd door de omgevingsdienst.
  2. het zand regelmatig schoon te maken in de zomer. De kosten zijn jaarlijks ongeveer € 20.000,- dit wordt deels betaald uit het wijkbudget Stedenwijk.

Voor optie 1 is 54,5% van de respondenten en voor optie 2 is 44,5%.

Er is een verschil tussen de mensen die gebruik maken van het strand (de strandgangers) en mensen die geen gebruik maken van het Stedenwijkstrand. Van de strandgangers is 23% voor het opheffen van het strand (optie 1) en 77% voor schoonmaken (optie 2). Bij de mensen die geen gebruik maken van dit strand is 70% voor opheffing (optie 1) en 30% voor schoonmaken.

Uit de open antwoorden blijkt dat ruim een kwart van de respondenten graag wil dat het strand blijft en evenveel respondenten wil graag dat er iets met deze plek gebeurt. Het Stedenwijkstrand heeft een centrale plek in de wijk. De mensen uit de omliggende wijken willen graag dat het strand blijft of dat het een andere openbare bestemming krijgt, zoals een speeltuintje, ontmoetingsplek als het als strand niet behouden kan worden.

De respondenten waarderen de ruimte en het groen van Almere. Ze willen daar graag meer bij worden betrokken door de gemeente, maar dit houdt niet automatisch in dat ze ook de handen uit de mouwen willen steken. Het gaat meer om inspraak en advies, de gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud. Voor velen is de natuur in de stad er om gebruikt én om beschermd te worden. Nieuwe gebouwen met natuurvriendelijke maatregelen op groene plekken in een wijk worden door bijna de helft de respondenten gezien als een achteruitgang van de natuur.

Uit de enquête (en dan voornamelijk uit de open antwoorden) komt naar voren dat er twee groepen bewoners zijn; de een houdt van een keurig onderhouden groen en de ander van kruidenvegetaties, wat ruiger, minder gemaaid groen. Het is dan ook de uitdaging van de gemeente om deze twee visies te verenigen. Waar de respondenten voornamelijk behoefte aan hebben (of denken dat andere Almeerders behoefte aan hebben) is voorlichting over het groen in de stad (flora en fauna). Daarnaast heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en moet zij de inwoners verleiden tot hetzelfde gedrag.

De meeste respondenten zijn tevreden, maar ze zien duidelijk nog ruimte voor verbetering!

De uitkomsten van het rapport in een oogopslag: de infographic.

Iets minder dan één op de drie Almeerders steekt zelf vuurwerk af. De meeste Almeerders houden wel van vuurwerk, maar de meningen over het verbieden van het zelf afsteken van vuurwerk lopen erg uiteen. Zo vindt een ruime meerderheid vuurwerk leuk en ervaart weinig of geen overlast, maar één op de drie Almeerders ervaart veel overlast.

Meer dan de helft van de Almeerders is vóór een uitbreiding van locaties waar een vuurwerkverbod geldt en vóór een algeheel vuurwerkverbod in combinatie met een centrale vuurwerkshow. Tezelfdertijd is bijna de helft van de Almeerders hier tégen. Het draagvlak voor een algeheel vuurwerkverbod is gering: negen op de tien Almeerders zijn hier tegen.

Wel blijkt dat een groot deel van de vuurwerkliefhebbers ook vindt dat excessen en illegaal knalvuurwerk aangepakt moet worden. Ook vuurwerkliefhebbers ervaren overlast, vooral op momenten dat er niet afgestoken mag worden.

De gemeente Almere heeft via een enquête laten onderzoeken hoe inwoners en bezoekers de parkeerfaciliteiten in het centrum van Almere Buiten ervaren en waarderen. De enquête geeft ook inzicht in aanrijroutes, verblijfsduur, parkeergedrag en betaalmethoden. Bijna 2000 mensen hebben aan dit onderzoek deelgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat parkeerders in meerderheid tevreden zijn met de parkeermogelijkheden en parkeervoorzieningen. Verbeterpunten ziet men op het gebied van de apparatuur, de infrastructuur en de uitstraling van het centrumgebied.

Straatintimidatie is een fenomeen dat ook voorkomt in Almere. De meeste straatintimidatie komt voor op plaatsen waar veel mensen samenkomen of waar het druk is. Straatintimidatie komt het meest voor in Almere Stad Centrum, de centra van de andere stadsdelen en de stations.
Een op de vier Almeerders geeft aan hier mee te maken te hebben gehad. Nagestaard worden en nageroepen worden met opmerkingen of beledigingen zijn de meest voorkomende vormen. 
Het zijn voornamelijk jonge meisjes en vrouwen die met straatintimidatie te maken krijgen. De ernstige vormen van straatintimidatie worden als bedreigend ervaren, de mindere vormen vinden de respondenten vervelend. Respondenten die straatintimidatie hebben meegemaakt voelen zich onveiliger (driekwart voelt zich wel eens onveilig) dan respondenten die dit niet hebben meegemaakt (een derde voelt zich wel eens onveilig).
Zes op de tien respondenten die straatintimidatie heeft meegemaakt, past het gedrag aan. De dader is meestal een jongen/man of een groep jongens/mannen.
Dertien procent van de mensen die wel eens te maken heeft gehad met straatintimidatie heeft hiervan aangifte gedaan of dit gemeld.
Door straatverlichting, zicht op de omgeving, aanwezigheid van camera’s en nabijheid van toezichthouders voelen de respondenten zich veiliger. Volgens hen kan straatintimidatie het beste worden aangepakt door meer toezicht en de daders strenger te straffen. 

Sinds 2006 wordt eens in de vier jaar een sportdeelnameonderzoek uitgevoerd als onderdeel van de uitvoering van het Almeerse sportbeleid. Uit het onderzoek 'Sportdeelname Almere 2018' blijkt dat Almeerders van 6 jaar of ouder 84% sport, hiervan sport 63% elke week, 77% sport iedere maand.
Vooral de sportdeelname onder volwassenen in Almere stijgt, jaarlijks 83%, maandelijks 75%, wekelijks 61% is ook beduidend hoger dan gemiddeld in Nederland (jaarlijks 74%, maandelijks 67%, wekelijks 51%).
Onder de jeugd is de sportdeelname sinds de vorige meting in 2014 nagenoeg hetzelfde gebleven, jaarlijks 83%, maandelijks 82%, wekelijks 68%. De trend dat steeds meer mensen kiezen voor sporten als fitness en duursporten als wandelen, hardlopen en fietsen zet zich verder door, terwijl het marktaandeel van meer traditionele verenigingssporten daalt.

De inwoners van Almere genieten veel en graag van cultuur, maar doen dat nog vaak in een andere stad omdat ze naar eigen zeggen in Almere niet vinden wat ze zoeken. Veel Almeerders missen hier cultuur. Tegelijkertijd zijn ze volop cultureel actief in hun eigen woonplaats: ze bezoeken de schouwburg of een festival, gaan naar de film, volgen een cursus fotografie, ze schilderen en tekenen of maken muziek. Anders gezegd, vraag en aanbod sluiten niet naadloos op elkaar aan. Om inzicht te krijgen in de deelname en het bezoek van Almeerders aan culturele activiteiten binnen en buiten de stad, is in opdracht van de afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur van de Dienst Sociaal Domein het onderzoek 'Cultuur in Almere 2017' gehouden. Het onderzoek is gehouden in het voorjaar (maart - april) van 2017.

De aanjaaggelden zijn geïntroduceerd in het coalitieakkoord. Daarin werd besloten op het gebied van innovatie, kunst en cultuur, onderwijs, onderwijs en arbeidsmarkt en wonen en wijken incidenteel en aanvullend te investeren, om op die manier een (extra) impuls te geven aan initiatieven in de stad of aan onderwerpen die voor de stad belangrijk zijn. In dit rapport de inhoudelijke evaluatie van de besteding van de aanjaaggelden in 2015 en 2016.

Illustratie Almere skyline