Direct naar paginainhoud

Almere Natuur

De inwoners waarderen de bomen in hun omgeving en deze bomen mogen, in beperkte mate, ook overlast geven. Sowieso willen de inwoners dat er meer bomen worden geplant, ook vanwege het klimaat. De inwoners vinden het belangrijk dat het onderhoud aan de bomen op een manier gebeurt die zo goed mogelijk is voor de natuur (ecologisch-verantwoord onderhoud).
Door een derde van de Almeerders wordt er overlast ervaren door de bomen. Dit is meestal in de vorm van afgevallen pluisjes, bladeren en boomwortels die de stoep of weg omhoogduwen. Een deel van de inwoners die overlast ervaren melden de overlast bij de gemeente. En kwart van de melders is tevreden met de afhandeling, 60% is ontevreden. Almeerders willen graag worden geïnformeerd als er, in hun straat of wijk, onderhoud aan bomen plaatsvindt zoals snoeien, planten of kappen. Maar op dit moment zijn de inwoners ontevreden over deze communicatie. Dit blijkt niet alleen uit de stellingen over de informatie over het onderhoud van de bomen in de straat, maar ook uit de reacties van de inwoners die ontevreden zijn over de afhandeling van hun vraag of melding; de gemeente gaf geen gehoor of reactie. Een ander contactmoment tussen de gemeente en de inwoners is een bijeenkomst, bijvoorbeeld een bewonersavond over bomen of een boomwandeling. De respondenten die zo’n bijeenkomst hebben bezocht zijn op meerdere punten ontevreden. Weinig Almeerders zijn op de hoogte van dat ze invloed kunnen hebben op de keuzes rond bomen, ze ervaren dan ook niet dat de gemeente ze actief betrekt bij keuzes rond bomen in hun omgeving. De inwoners willen, meer dan in 2019, dat de gemeente regie neemt. Niet zozeer met meer of strengere regels, maar met duidelijkheid. Heldere regels die, met name in conflictsituaties, duidelijkheid geven wanneer een boom wel of niet gesnoeid mag worden bij overlast of schaduw op zonnepanelen.

Dit onderzoek maakt deel uit van Rapport Evaluatie Bomenkader Almere, opgesteld door Royal Haskoning DHV.

Schoon, Groen en Civiel

Stadsconsultatie 2023

In deze brede stadsconsultatie zijn de inwoners van Almere gevraagd (op straat en met een vragenlijst) naar hun beleving van de openbare ruimte; in het stadhuis spreken we over de drie beleidsonderdelen groen, civiel en schoon.

Met dit onderzoek wilden de opdrachtgevers meer te weten komen over de grootste behoeften en wensen bij de inwoners van Almere. Dit wordt meegenomen in de uitgangspunten van het beleid op groen, civiel en schoon.

Er is gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. De medewerkers van de beleidsonderdelen hebben, onder leiding van de medewerkers Onderzoek & Statistiek, 176 gesprekken op straat gevoerd op straat. En na deze straatinterviews is er, stadsbreed, een enquête verstuurd. Bijna 2.500 Almeerders hebben deze ingevuld, een respons van 16%.

Over schoon

Aan de inwoners op straat is gevraagd aan welke werkzaamheden de gemeente meer prioriteit moet geven in het schoonhouden van de stad. Volgens deze inwoners moet de gemeente meer prioriteit geven aan het opruimen van zwerfafval en dumpingen (bij containers en op straat). Meer prullenbakken en strengere handhaving zijn volgens hen de oplossing. Vooral de inwoners van Almere Poort die we hebben gesproken vinden dat de gemeente meer prioriteit moet geven aan het voorkomen en opruimen van zwerfafval en dumpingen.

Over het algemeen is bijna de helft van de inwoners (zeer) tevreden over hoe schoon het bij hen in de buurt is. Bijna een derde is (zeer) ontevreden. Er is een verschil te zien tussen de verschillende leeftijdscategorieën. Jonge inwoners zijn meer tevreden dan oudere inwoners.

Net als uit de stadsgesprekken komt naar voren dat de inwoners, ongeacht uit welk stadsdeel, het voorkomen en opruimen van zwerfafval en afvaldumpingen belangrijk vinden. Bladblazen en het geven van voorlichting en educatie over het schoonhouden van de stad is volgens de inwoners minder belangrijk. Dit is opvallend. Bij de open vraag over hoe de gemeente en bewoners het beste kunnen samenwerken aan het schoonhouden van de stad opperen veel mensen dat de gemeente meer voorlichting moet geven; aan kinderen op school en via diverse media.

Uit de enquête komt naar voren dat het merendeel van de inwoners zich verantwoordelijk voelt voor het schoonhouden van de eigen buurt. Uit de gesprekken en de open vraag blijkt wel dat dit zich beperkt tot de directe omgeving. Zwerfafval wordt wel uit de tuin of eigen terrein opgeruimd. Weinig Almeerders ruimen zwerfafval op met prikacties of Opschoondagen.

Over wegen, fietspaden, voetpaden en bruggen (civiel)

De inwoners van alle stadsdelen zijn positief over de staat van het fietspad. Op de vraag wat de gemeente als eerste moet aanpakken wordt de wortelopdruk van de bomen vaak genoemd. Maar de meeste inwoners willen niet dat daarvoor bomen worden gekapt.

De inwoners zien dat de gemeente het onderhoud van de bruggen aanpakt, bijvoorbeeld het Spoorbaanpad, maar geven wel aan dat het lang duurt. In Almere Haven is recent onderhoud gepleegd en daarbij zijn enkele bruggen afgesloten. Deze worden door sommige omwonenden wel gemist.

Vooral de inwoners van Stad en Buiten zijn iets minder tevreden over de stoep. Dit komt vooral door de wortelopdruk, verzakkingen en losliggende tegels. Net als bij de wortelopdruk bij het fietspad willen de inwoners niet dat de boom daarvoor gekapt wordt. De inwoners van de andere stadsdelen zijn wel tevreden over de staat van de stoep.

Het merendeel van de inwoners vindt de staat van de fietspaden, wegen, bruggen, stoepen en voet- en fietstunnels van ‘zeer goed’ tot ‘voldoende’. De inwoners van Almere Poort geven een hogere beoordeling aan de fietspaden, wegen, bruggen, stoepen en voet- en fietstunnels dan inwoners van de andere stadsdelen. Ook is er een verschil tussen de verschillende leeftijdsgroepen. De seniore Almeerders is negatiever over de staat van de fietspaden, wegen, bruggen, stoepen en voet- en fietstunnels dan de jongere Almeerders (18 t/m 44 jaar).

Over groen

De inwoners van de stadsdelen zijn over het algemeen tevreden over het groen in hun buurt. De inwoners van Almere Centrum vinden dat er weinig groen is in hun buurt. De een heeft daar meer moeite mee dan de ander. Dit in tegenstelling tot de inwoners van Almere Haven. Volgens de Havenaren is hun stadsdeel veel groener dan de andere stadsdelen in Almere. Zij vinden dat de andere stadsdelen ook wat groener mogen worden. Ook sommige inwoners van Almere Buiten maken zich zorgen over het groen in de andere stadsdeel, met name Almere Centrum en Poort hebben volgens hen minder groen.

Op de vraag: ‘Wat zou u willen verbeteren aan het groen in Almere?’ kwam het onderwerp ‘onderhoud’ bij alle stadsdelen ter sprake, behalve bij Almere Centrum. De inwoners zijn ontevreden over het onderhoud. Het gebeurt te weinig en niet vakkundig.
De inwoners willen vooral meer en mooier groen. Onder mooier wordt verstaan: meer variatie (biodiversiteit), meer bloemen en beter voor de insecten. In Almere Buiten vragen de inwoners specifiek om minder te kappen, in Almere Stad om meer speelmogelijkheden en Poort om ruimte voor buurtinitiatieven.

Op de vraag of groen moet wijken voor de aanleg van parkeerplaatsen kiezen de meeste inwoners van Almere Buiten, Centrum, Haven en Hout voor het behoud van groen.

Almeerders zijn minder tevreden over het onderhoud van het groen, er is wel verschil tussen de stadsdelen. Zes op de tien inwoners van Almere Poort zijn wel tevreden over het onderhoud, bij de inwoners van Almere Haven en Hout is dit vier op de tien. En jonge Almeerder zijn meer tevreden over het onderhoud dan de seniore Almeerders.

 

Veel Almeerders waarderen de bomen in hun woonomgeving om verschillende redenen. Een deel ervaart ook minder leuke kanten van bomen en klopt daarvoor aan bij de gemeente. Dit is ook de reden waarom het Bomenkader is opgesteld. Dat de gemeente bewoners wil betrekken bij keuzes rond bomen in hun woonomgeving is nog niet breed bekend, maar wordt ook (nog) niet zo ervaren. Dit laatste komt voort uit de (als te beperkt ervaren) informatie over onderhoudswerkzaamheden van bomen en ervaringen met de afhandeling van meldingen over bomen.

Van essentaksterfte heeft bijna 40% van de Almeerders nog niet eerder gehoord. De meeste bewoners weten ook niet of essentaksterfte in hun buurt speelt, eventueel recent verwijderde bomen essen waren of toch andere bomen. Er bestaat wel een groot vertrouwen in de gemeente als het gaat om de aanpak van essentaksterfte.

Bijna een derde van de inwoners van Stedenwijk en Almere Stad Centrum maakt gebruik van het Stedenwijkstrand. Dit zijn voornamelijk gezinnen met kinderen en mensen tussen de 25 t/m 55 jaar. De overlast van de zwanen verdeelt de strandgangers, 52% geeft aan last te hebben van de zwanen en 48% heeft geen last van deze dieren. De overlast bestaat voornamelijk uit poep en bedreigend gedrag van de dieren.

Aan de inwoners van de twee wijken is ook de vraag voorgelegd of de gemeente er voor moet kiezen om:

  1. het Stedenwijkstrand op te heffen als officieel zwemstrand en het zand te laten ‘vergrassen’. De waterkwaliteit wordt dan niet meer gecontroleerd door de omgevingsdienst.
  2. het zand regelmatig schoon te maken in de zomer. De kosten zijn jaarlijks ongeveer € 20.000,- dit wordt deels betaald uit het wijkbudget Stedenwijk.

Voor optie 1 is 54,5% van de respondenten en voor optie 2 is 44,5%.

Er is een verschil tussen de mensen die gebruik maken van het strand (de strandgangers) en mensen die geen gebruik maken van het Stedenwijkstrand. Van de strandgangers is 23% voor het opheffen van het strand (optie 1) en 77% voor schoonmaken (optie 2). Bij de mensen die geen gebruik maken van dit strand is 70% voor opheffing (optie 1) en 30% voor schoonmaken.

Uit de open antwoorden blijkt dat ruim een kwart van de respondenten graag wil dat het strand blijft en evenveel respondenten wil graag dat er iets met deze plek gebeurt. Het Stedenwijkstrand heeft een centrale plek in de wijk. De mensen uit de omliggende wijken willen graag dat het strand blijft of dat het een andere openbare bestemming krijgt, zoals een speeltuintje, ontmoetingsplek als het als strand niet behouden kan worden.

De respondenten waarderen de ruimte en het groen van Almere. Ze willen daar graag meer bij worden betrokken door de gemeente, maar dit houdt niet automatisch in dat ze ook de handen uit de mouwen willen steken. Het gaat meer om inspraak en advies, de gemeente is verantwoordelijk voor het onderhoud. Voor velen is de natuur in de stad er om gebruikt én om beschermd te worden. Nieuwe gebouwen met natuurvriendelijke maatregelen op groene plekken in een wijk worden door bijna de helft de respondenten gezien als een achteruitgang van de natuur.

Uit de enquête (en dan voornamelijk uit de open antwoorden) komt naar voren dat er twee groepen bewoners zijn; de een houdt van een keurig onderhouden groen en de ander van kruidenvegetaties, wat ruiger, minder gemaaid groen. Het is dan ook de uitdaging van de gemeente om deze twee visies te verenigen. Waar de respondenten voornamelijk behoefte aan hebben (of denken dat andere Almeerders behoefte aan hebben) is voorlichting over het groen in de stad (flora en fauna). Daarnaast heeft de gemeente een voorbeeldfunctie en moet zij de inwoners verleiden tot hetzelfde gedrag.

De meeste respondenten zijn tevreden, maar ze zien duidelijk nog ruimte voor verbetering!

Illustratie Almere skyline