Direct naar paginainhoud

Onderwijs

Een keer per jaar doet de gemeente onderzoek naar de ervaringen van cliënten van de Jeugdzorg met de toegang tot de jeugdzorg, de uitvoering ervan en de effecten van de ontvangen hulp. Dit jaar is de focus op een lichte vorm van jeugdhulp op het regulier primair onderwijs, omdat dit een grote groep Almeerse kinderen betreft. Dit leidde tot de keuze voor de focus op kinderen die meededen met de groepstraining van Oké op school binnen de aanpak van Sterk in de wijk. Dit is een preventief jeugdhulpprogramma, uitgevoerd door Oké op school (Triade Vitree) in samenwerking met JGZ Almere. Er zijn veertien basisschoolleerlingen geïnterviewd die meededen met één van de groepstrainingen van Oké op school. Door de coronamaatregelen was het niet mogelijk dat de ouder(s) of verzorger(s) van de kinderen aanwezig waren bij deze interviews. Zij mochten immers het schoolgebouw niet in. Daarom zijn in dit cliëntervaringsonderzoek alleen de ervaringen van de kinderen opgenomen. Dit onderzoek geeft het beeld zoals de kinderen de trainingen hebben ervaren. In hun antwoorden waren ze eerlijk, oprecht en bondig.

Inburgering

0-meting

In 2017, 2018 en 2019 is het programma Van vluchteling naar Almeerder’ elk jaar gemonitord. De geleerde lessen zijn in de diverse monitoren ‘vergunninghouders in beeld’ opgenomen. Er is voor gekozen om het jaar 2020 in beeld te brengen door middel van een 0-meting, waarbij bij verschillende onderdelen de impact van corona in meer of mindere mate aan de orde komt. Corona heeft veel invloed gehad op o.a. het huisvestingsproces, het uitvoeren van assessments, (taal)onderwijs dat grotendeels online is uitgevoerd, de uitvoering van de voorbereidende trajecten en het daadwerkelijk kunnen starten op een arbeidsplek.

De afdeling Onderwijs, Cultuur en Sport heeft Onderzoek & Statistiek gevraagd om de uitvoering van het actieplan ‘Leraren voor Almere’ te monitoren. De uitvoering van het actieplan is in 2019 gestart. In het eerste kwartaal van 2020 is de raad op de hoogte gebracht door een raadsbrief. Deze monitor rapporteert over het tweede kwartaal van 2020 en is gebaseerd op kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Er zijn interviews afgenomen met betrokkenen en er is gebruik gemaakt van bronmateriaal.

Cultuur in Almere 2020

Cultuurparticipatie van Almeerders

Cultuur is voor alle Almeerders dichtbij. Cultuur kan niet zonder participatie. Dat is de reden waarom er elke drie jaar een enquête onder de bevolking van Almere wordt uitgezet waarin wordt gevraagd naar de cultuurdeelname van de Almeerders. Dit onderzoek is uitgevoerd in de eerste maanden van 2020. Als aan de respondenten is gevraagd naar welke culturele voorstellingen ze hebben bezocht en welke culturele activiteiten ze hebben ondernomen gaat het over hun gedrag in de afgelopen twaalf maanden. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van deze enquête.

De behoefte aan een of meer basisscholen in Oosterwold is groot, driekwart van de respondenten heeft nu of binnenkort kinderen die naar de basisschool gaan. De kinderen van Oosterwold gaan nu naar de Verwondering (24%) en de Vrijeschool (21%). Uit de motivatie voor de schoolkeuze blijkt dat het onderwijsconcept/pedagogische visie van de school doorslaggevend (72%). Afstand speelt veel minder een rol (43%), maar wordt wel als tweede keuze gegeven. De beoordeling door de inspectie en goede scores op de eindtoets spelen het minst een rol bij de keuze van de huidige school. De respondenten geven de voorkeur aan antroposofisch onderwijs, gevolgd door de ecologische school en het openbaar onderwijs. Aandacht voor de individuele talenten van de kinderen, leren door ervaring op te doen en aandacht voor sociale ontwikkeling vinden de respondenten belangrijk in het onderwijs.

Deze jaarlijkse monitor geeft een overzicht van de uitvoering van het programmaplan Van vluchteling naar Almeerder. In dit programmaplan staan de vluchtelingen met een verblijfsvergunning centraal die vanaf 2016 in Almere wonen. In de afgelopen jaren heeft Almere gemiddeld 200 vergunninghouders per jaar gehuisvest. De hoge instroom gaf de gemeente grotere uitdagingen op het gebied van huisvesting, maar ook op het gebied van integratie: onderwijs, gezondheid, en werk. Het programma is gebaseerd op volgende vijf hoofdambities:

 • Huisvesting
 • Taal, maatschappelijke begeleiding, participatie en werk
 • Toeleiden naar onderwijs
 • Gezondheid
 • Kwetsbare doelgroepen (ex-amv’s)

De Lokale Staat van het Onderwijs geeft een overzicht van het onderwijs in Almere over het schooljaar 2018/2019. De informatie in deze Lokale Staat is ingedeeld naar drie (overlappende) leeftijdsgroepen: 0 tot 6 jaar, 4 tot 19 jaar, en 16 tot 23 jaar en ouder, oftewel de voorschoolse periode, de basisschool en het voortgezet onderwijs, en het middelbaar en/of hoger onderwijs.

Centerdata publiceert jaarlijks in opdracht van het ministerie van OCW een nieuwe arbeidsmarktraming voor onderwijspersoneel in het PO en VO. De jongste raming voor de arbeidsmarkt in Flevoland is gepubliceerd eind november 20181 en bevat o.a. cijfers over de arbeidsmarkt in Almere met een raming van het te verwachten tekort. De uitkomsten laten weliswaar tekorten zien voor Almere maar die tekorten zijn niet groot en relatief bescheiden ten opzichte van andere regio’s.
Er zou daarom in Almere geen ernstig lerarentekort bestaan. Dat wordt echter door de Almeerse schoolbesturen heel anders ervaren. Die voelen wel degelijk schaarste in de arbeidsmarkt van onderwijzend personeel en moeten veel moeite doen om voldoende leraren voor de klas te krijgen. De vraag is dan ook in hoeverre de regionale component van de landelijke ramingen wel recht doet aan de lokale situatie in Almere.
Onderzoek & statistiek van de gemeente Almere heeft, samen met de gemeente Lelystad, het ministerie gevraagd een herrekening te laten doen door Centerdata op basis van leerlingenprognoses van de gemeenten zelf. Die herrekening is inmiddels uitgevoerd en de uitkomsten daarvan worden hieronder toegelicht.

Deze Lokale Staat geeft een overzicht van basisinformatie over het onderwijs in Almere over het schooljaar 2017/2018.

De informatie in deze Lokale Staat van het Onderwijs is ingedeeld naar drie (overlappende) leeftijdsgroepen; 0 tot 6 jaar, 4 tot 19 jaar, en 16 tot 23 jaar en ouder, die in grote lijnen drie fasen in een onderwijsloopbaan (kunnen) omspannen: de voorschoolse periode, de basisschool en het voortgezet onderwijs, en het middelbaar en/of hoger onderwijs.

Deze leeftijdsgroepen staan ook centraal binnen de huidig geldende Lokaal Educatieve Agenda 2015-2019. Naast deze leeftijdsgroepen zijn er binnen deze LEA 2015-2019 drie programmalijnen vastgelegd:

 • het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke partners
 • het versterken van doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen
 • kwalitatief goed (onderwijs-) aanbod

Deze jaarlijkse monitor geeft een overzicht van de uitvoering van het programmaplan Van vluchteling naar Almeerder. In dit programmaplan staan de vluchtelingen met een verblijfsvergunning centraal die vanaf 2016 in Almere wonen. In de afgelopen jaren heeft Almere gemiddeld 200 vergunninghouders per jaar gehuisvest. De hoge instroom gaf de gemeente grotere uitdagingen op het gebied van huisvesting, maar ook op het gebied van integratie: onderwijs, gezondheid, en werk. Het programma is gebaseerd op volgende vijf hoofdambities:

 • Huisvesting
 • Taal, maatschappelijke begeleiding, participatie en werk
 • Toeleiden naar onderwijs
 • Gezondheid
 • Kwetsbare doelgroepen (ex-amv’s)

Samengevat in een factsheet

Deze Lokale Staat geeft een overzicht van basisinformatie over het onderwijs in Almere over het schooljaar 2017/2018.

De informatie in deze Lokale Staat van het Onderwijs is ingedeeld naar drie (overlappende) leeftijdsgroepen; 0 tot 6 jaar, 4 tot 19 jaar, en 16 tot 23 jaar en ouder, die in grote lijnen drie fasen in een onderwijsloopbaan (kunnen) omspannen: de voorschoolse periode, de basisschool en het voortgezet onderwijs, en het middelbaar en/of hoger onderwijs.

Deze leeftijdsgroepen staan ook centraal binnen de huidig geldende Lokaal Educatieve Agenda 2015-2019. Naast deze leeftijdsgroepen zijn er binnen deze LEA 2015-2019 drie programmalijnen vastgelegd:

 • het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke partners
 • het versterken van doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen
 • kwalitatief goed (onderwijs-) aanbod

Het huisvesten van vergunninghouders in Almere is een wettelijke taak. De afgelopen jaren heeft Almere gemiddeld 200 vergunninghouders per jaar gehuisvest. Eind 2015 is, door de hoge instroom van vluchtelingen, de wettelijke huisvestingstaak voor Almere groter geworden. Dit gaf de gemeente grotere uitdagingen op het gebied van huisvesting en integratie: onderwijs, gezondheid en werk. Dat gaf aanleiding tot het programma Almeerse vergunninghouders in beeld 2017, dat in juni 2016 werd vastgesteld door de raad.
Het programma is gebaseerd op vijf hoofdambities:

 • Huisvesting
 • Taal, maatschappelijke begeleiding, participatie en werk
 • Toeleiden naar onderwijs
 • Gezondheid
 • Kwetsbare doelgroepen (ex-amv’s)

Een deel van de activiteiten wordt mogelijk gemaakt door inzet van AMIF-subsidie.

In 2017 is gestart met de integrale uitvoering van het programma Van vluchteling naar Almeerder. In de nulmeting 2016, wordt een status update gegeven. De doelgroep begint nu in beeld te komen, maar het duurt minimaal een jaar (na vestiging) voordat de effecten van de activiteiten en investeringen op het succesvol integreren en duurzaam participeren van de statushouder zichtbaar worden. Bovendien blijken een aantal ambities moeilijk meetbaar te maken. Centrale vragen in deze monitor zijn: wie zijn in Almere komen wonen, wat hebben wij samen met partners gedaan en wat hebben wij geleerd? 

De Lokale Staat van het Onderwijs is dit jaar voor de achtste keer verschenen en brengt de ontwikkelingen in kaart op de diverse beleidsterreinen waarop gemeente, onderwijs en welzijn samenwerken. De Lokale Staat 2016/2017 richt zich op de kerndoelstellingen van de drie programmalijnen van de Lokale Educatieve Agenda (LEA) 2015-2019:

 • Versterking samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke partners
 • Versterking doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen in de hele kolom
 • Kwalitatief goed (onderwijs)aanbod in de hele kolom

Deze Lokale Staat laat een opvallend beeld zien rond de overgang van het primair naar het voortgezet onderwijs. In Almere worden in 2016/2017 relatief veel schooladviezen heroverwogen en bijgesteld ten opzichte van 2015/2016 en landelijk.

Cultuur in Almere 2017

De cultuurparticipatie van Almeerders

De inwoners van Almere genieten veel en graag van cultuur, maar doen dat nog vaak in een andere stad omdat ze naar eigen zeggen in Almere niet vinden wat ze zoeken. Veel Almeerders missen hier cultuur. Tegelijkertijd zijn ze volop cultureel actief in hun eigen woonplaats: ze bezoeken de schouwburg of een festival, gaan naar de film, volgen een cursus fotografie, ze schilderen en tekenen of maken muziek. Anders gezegd, vraag en aanbod sluiten niet naadloos op elkaar aan. Om inzicht te krijgen in de deelname en het bezoek van Almeerders aan culturele activiteiten binnen en buiten de stad, is in opdracht van de afdeling Onderwijs, Sport en Cultuur van de Dienst Sociaal Domein het onderzoek 'Cultuur in Almere 2017' gehouden. Het onderzoek is gehouden in het voorjaar (maart - april) van 2017.

Aanjaaggelden 2015 en 2016

Een inhoudelijke evaluatie

De aanjaaggelden zijn geïntroduceerd in het coalitieakkoord. Daarin werd besloten op het gebied van innovatie, kunst en cultuur, onderwijs, onderwijs en arbeidsmarkt en wonen en wijken incidenteel en aanvullend te investeren, om op die manier een (extra) impuls te geven aan initiatieven in de stad of aan onderwerpen die voor de stad belangrijk zijn. In dit rapport de inhoudelijke evaluatie van de besteding van de aanjaaggelden in 2015 en 2016.

De Lokale Staat van het Onderwijs brengt de voortgang in kaart op de diverse beleidsterreinen waarop gemeente, onderwijs en welzijn gezamenlijk beleid ontwikkeld hebben. De Lokale Staat 2015/2016 is de eerste Lokale Staat in deze nieuwe opzet.

Dit rapport richt zich op de kerndoelstelling binnen de drie programmalijnen uit de nieuwe Lokaal Educatieve Agenda 2015-2019 (LEA 2015-2019). De programmalijnen zijn:
- het versterken van de samenwerking tussen onderwijs en andere maatschappelijke partners
- het versterken van doorgaande ontwikkelings- en leerlijnen, en,
- een kwalitatief goed onderwijsaanbod.

Illustratie Almere skyline